Το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 2021-2025 σε δημόσια διαβούλευση

Το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 2021-2025 σε δημόσια διαβούλευση
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έθεσε σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση στο www.opengov.gr, το Σχέδιο του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου 2021-2025.
Το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) είναι μια σημαντική πηγή χρηματοδότησης έργων και δράσεων για τις Περιφέρειες, που δρα συμπληρωματικά με τα συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα. Ωστόσο, μέχρι σήμερα λειτουργούσε χωρίς ένα πλαίσιο μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται ο ρόλος του.
Προκειμένου να κατοχυρωθεί η προγραμματική διάσταση του εθνικού ΠΔΕ, με τον Νόμο 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα & άλλες διατάξεις», αποφασίστηκε η κατάρτιση του «Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης» (ΕΠΑ), καθώς και η εξειδίκευσή του με επιμέρους Προγράμματα (Τομεακά, Περιφερειακά και Ειδικά).
Σε αυτό το πλαίσιο και με το ποσό των 91 εκ. ευρώ που της κατανεμήθηκε, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κατάρτισε το Σχέδιο Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης, με βάση τις προτεραιότητες πολιτικής που εξειδικεύονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νησιωτικής μας Περιφέρειας, τις ανάγκες που υπάρχουν και πρέπει να καλυφθούν, καθώς επίσης και τις προοπτικές ανάπτυξης προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί και να αντιμετωπισθούν οι επιπτώσεις της μεγάλης δημοσιονομικής και υγειονομικής κρίσης που βιώνουμε.
Στην ανοιχτή δημόσια διαβούλευση, που θα διαρκέσει έως τις 7/5/2021, καλείται να συμμετάσχει κάθε ενδιαφερόμενος φορέας καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με στόχο τη βελτίωση του περιεχομένου του Προγράμματος.
Το Γραφείο Τύπου