Οι 8 προσληφθέντες σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων στο Δήμο Καρπάθου

Οι 8 προσληφθέντες σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων στο Δήμο Καρπάθου

Από την δημοτική αρχή Καρπάθου (ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 1048 / 2022) αποφασίστηκε η πρόσληψη του κάτωθι προσωπικού στο Δήμο Καρπάθου ειδικότητας «ΥΕ Καθαριστές/στριες Σχολικών Μονάδων», με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως την λήξη του διδακτικού έτους 2022-2023:

ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1 ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΥΕ Καθαριστής Σχολικών Μονάδων

2 ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗ ΔΑΦΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ Καθαρίστρια Σχολικών Μονάδων

3 ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗ ΧΡΥΣΑΦΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΕ Καθαρίστρια Σχολικών Μονάδων

4 ΝΤΑΡΓΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΥΕ Καθαριστής Σχολικών Μονάδων

5 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ Καθαρίστρια Σχολικών Μονάδων

6 ΠΑΠΑΜΗΝΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ Καθαρίστρια Σχολικών Μονάδων

7 ΣΑΚΕΛΛΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ Καθαρίστρια Σχολικών Μονάδων

8 ΧΟΥΒΑΡΔΑ ΜΥΡΟΦΟΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ Καθαρίστρια Σχολικών Μονάδων

Οι προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν την λήξη της σύμβασης τους αντικαθίσταται για το υπόλοιπο διάστημα, με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στο πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Μετά τη λήξη της παραπάνω χρονικής διάρκειας της απόφασης, η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και οι ανωτέρω αποχωρούν από την υπηρεσία χωρίς καμιά αποζημίωση για την αιτία αυτή.

Τα αρμόδια για την εκκαθάριση των αποδοχών όργανα παύουν να καταβάλλουν αποδοχές μετά την λήξη του ανώτατου χρονικού ορίου απασχόλησης.

4.10.2022

Καρπαθιακά Νέα