Μόνιμες προσλήψεις στο υπ. Υγείας μέσω ΑΣΕΠ και για το Νοσοκομείο Καρπάθου

Μόνιμες προσλήψεις στο υπ. Υγείας μέσω ΑΣΕΠ και για το Νοσοκομείο Καρπάθου

Μόνιμες προσλήψεις στο υπ. Υγείας μέσω ΑΣΕΠ και για το Νοσοκομείο Καρπάθου

Στην προκήρυξη 6Κ/2020 του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων διακοσίων εννέα (1.209) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του υπουργείου Υγείας συμπεριλαμβάνονται και οι μόνιμες θέσεις για το προσωπικό του Νοσοκομείου της Καρπάθου.

Το λίνκ του ΦΕΚ στο Εθνικό Τυπογραφείο:

http://www.et.gr/idocs-nph/pdfimageSummaryviewer.html?args=sppFfdN7IQP5_cc–m0e17w1_MPJ9eNtWpGK06EApem8rzSZFxgk-WtPb3dFROTQkAYi3ORfmaq1IMII8gha2HkxcPQvNBMtY9T3IvMHxXrXQDlnOY9ubs77k1-A9Eyz7vqZ2xJ5_DbHySyV7YX8Kmn3XfgagJctlQ46gBJH4WbmLLi0wRbrug

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική).

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβληθούν σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́.

Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 7 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 22 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 23 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 8 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της προκήρυξης).