Ολοκληρώθηκε το 2ο στάδιο της κατασκευής ισόπεδου κυκλικού κόμβου επαρχιακής οδού Πηγάδια - Απέρι με είσοδο Νοσοκομείου Καρπάθου

Ολοκληρώθηκε το 2ο στάδιο της κατασκευής ισόπεδου κυκλικού κόμβου επαρχιακής οδού Πηγάδια - Απέρι με είσοδο Νοσοκομείου Καρπάθου

Η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με την απόφαση 609/2021 προχώρησε στην κατακύρωση του διαγωνισμού με α/α συστήματος 92852 για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή ισόπεδου κυκλικού κόμβου επαρχιακής οδού Πηγάδια – Απέρι με είσοδο Νοσοκομείο Καρπάθου» προϋπολογισμού: 250.000,00€ (με ΦΠΑ 24%), στον οριστικό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «ΕΡΓΩΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.», με α/α κατάθεσης 168467, με μέση έκπτωση 15,75% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης και ποσό προσφοράς 169.850,78€ χωρίς ΦΠΑ 24%

Εγκρίνει το από 24-09-2021, 3ο Πρακτικό της επιτροπής για την διεξαγωγή του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α 92852 του έργου: «Κατασκευή ισόπεδου κυκλικού κόμβου επαρχιακής οδού Πηγάδια – Απέρι με είσοδο Νοσοκομείο Καρπάθου» (2ο στάδιο διαγωνισμού), εκ του οποίου η επιτροπή διαγωνισμού σε συνέχεια του ελέγχου που διεξήγαγε κατά την διαδικασία διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά που υπεβλήθησαν και ήταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού και κατά το χρόνο υποβολής τους, αφενός διατηρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21, αφετέρου πληρούνται τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22 της διακήρυξης και δε συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού και ως εκ τούτου πρότεινε την κατακύρωση του εν λόγω διαγωνισμού με α/α συστήματος 92852 στον προσωρινό μειοδότη και οικονομικό φορέα «ΕΡΓΩΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» (με α/α προσφοράς 168467) με μέση έκπτωση 15,75% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης και ποσό προσφοράς 169.850,78€ χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα και με το ανωτέρω πρακτικό.