Στον Γιάννη Σακελλιάδη η λειτουργία της Αποθήκης του Δήμου Καρπάθου (μέχρι 15.10.23)

Στον Γιάννη Σακελλιάδη η λειτουργία της Αποθήκης του Δήμου Καρπάθου (μέχρι 15.10.23)

Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Καρπάθου, έχοντας υπόψη:

1. Την αριθ. 1182/14-11-2022 απόφαση Δημάρχου Καρπάθου με την οποία του αναθέτει αρμοδιότητες.

2.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρπάθου που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρίθμ 1322/τ.Β΄/2012 ΦΕΚ.

3.Τις ανάγκες ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας και συνέχειας των Υπηρεσιών του Δήμου Καρπάθου.

4.Το προσωπικό Μητρώο του υπηρετούντος προσωπικού του Δήμου Καρπάθου. AΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Αναθέτει παράλληλα καθήκοντα για ένα (1) μήνα και δέκα (10) μέρες στον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Καρπάθου Σακελλιάδη Ιωάννη του Φωκά, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού με βαθμό Α΄, την λειτουργία της Αποθήκης του Δήμου Καρπάθου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 12 του ΟΕΥ του Δήμου Καρπάθου υπ’ αρίθμ. 1322/τ.Β΄/2012 ΦΕΚ (Θέματα αρμοδιότητες αποθηκών). και του αναθέτει την αρμοδιότητα της λειτουργίας της Αποθήκης του Δήμου Καρπάθου για τα υλικά που παραδίδονται στην αποθήκη του Δήμου (υλικά ύδρευσης, αποχέτευσης, καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, οικοδομικά υλικά, ανταλλακτικά συνεργείου κ.λ.π.)

Επίσης να υπογράφει τα δελτία εισαγωγής και εξαγωγής των προμηθειών στην Αποθήκη του Δήμου Καρπάθου.

Η απόφαση ισχύει από 06/09/2023 έως 15/10/2023.

Ο Γενικός Γραμματέας

Γερακιανάκης Μιχαήλ

5.9.2023

Καρπαθιακά Νέα