Με 10 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπάθου (22.8.2023)

Με 10 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπάθου (22.8.2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Σας καλούμε στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, την 22η του μηνός Αυγούστου 2023 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., με όσα προβλέπονται στο άρθρο 64 του ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 του ν. 4555/2018 για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2024.

2. Έγκριση της 119/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Κυκλοφοριακή Μελέτη Δήμου Καρπάθου». 3. Έγκριση Άδειας Ίδρυσης Υπεραγοράς Τροφίμων και Ποτών.

4. Έγκριση διαγραφής τελών ύδρευσης Χήρας Ευαγγελίας

5. Έγκριση σχεδίου ενδοδικαστικής επίλυσης της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Καρπάθου και της ετερόρρυθμης εταιρίας, με την επωνυμία « Σάββας Μακρής και ΣΙΑ ΕΕ».

6. Έγκριση Τροποποίησης της 6226/1-9-2021 (ΑΔΑΜ 21SYMV009141804) σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας νερού για την αξιοποίηση του φράγματος στη θέση Σχοινά Δήμου Καρπάθου».

7. Χαρακτηρισμός ΚΑΕ ως δεκτικός έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για τοέτος 2023.

8. ” Έγκριση πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

9. “Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσηςέτους 2024.

10. Έγκριση απόφασης 125/2023 της Οικονομικής Επιτροπής για την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου 2023.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μιχαήλ Μανωλάκης