52.830 ευρώ από το ΥΠΕΣ στον Δήμο Καρπάθου

52.830 ευρώ από το ΥΠΕΣ στον Δήμο Καρπάθου
Κατανέμεται από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό 35.185.002,00 €, το οποίο αποδίδεται ως 10η, 11η και 12η μηνιαία τακτική επιχορήγηση του έτους 2021 σε όλους τους Δήμους της Χώρας για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων αυτών.
Στον Δήμο Καρπάθου θα δοθεί πόσο 52.830 ευρώ.