Δήμος Καρπάθου: Επιλογή 4 Υδρονομέων για το έτος 2022

Δήμος Καρπάθου: Επιλογή 4 Υδρονομέων για το έτος 2022

Με την υπ΄ αρίθμ. 109/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου εγκρίθηκε η πρόσληψη τεσσάρων (4) εργατών διανομής και φύλαξης υδάτων άρδευσης (υδρονομέων) για την θερινή περίοδο του έτους 2022 για πέντε (5) μήνες, από την 01-06-2022 έως και την 31-10-2022.

Υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας έξι (6) αιτήσεις, από ενδιαφερόμενους, στις οποίες επισυνάπτονται τα απαιτούμενα από την «Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων» δικαιολογητικά από τους:

• Κουτσιουφύτη Αχιλλέα του Κων/νου για την Τ.Κ. Ολύμπου

• Πέρου Κωνσταντίνο του Νικολάου για τις Τ.Κ. Σπόων-Μεσοχωρίου.

• Ρεϊση Μιχαήλ του Ιωάννου για τις Τ.Κ. Σπόων- Μεσοχωριου.

• Ιωάννου Βασίλειος του Ευάγγελου για την Τ.Κ. Αρκάσας.

• Οικονόμου Μιχαήλ του Γεωργίου για την Τ.Κ. Μενετών.

• Οικονομίδη Βασίλειο του Εμμανουήλ για την Τ.Κ. Μενετών

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 Β.Δ 28.3/15.4.1957, για την εκλογή αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο και παρακαλούμε για την επιλογή των παραπάνω ενδιαφερομένων οι οποίοι μας προσκόμισαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΊΖΕΙ Για την Τ.Κ. Ολύμπου αποφασίζει ομόφωνα την πρόσληψη του Κουτσιουφύτη Αχιλλέα του Κων/νου καθώς ήτανε και ο μοναδικός υποψήφιος.

Για την Τ.Κ. Αρκάσας αποφασίζει ομόφωνα την πρόσληψη του Ιωάννου Βασίλειος του Ευάγγελου καθώς ήτανε και ο μοναδικός υποψήφιος

Για την Τ.Κ. Μενετών υπήρξαν δύο υποψήφιοι: 1. Οικονόμου Μιχαήλ του Γεωργίου 2. Οικονομίδη Βασίλειο του Εμμανουήλ

Μετά από ονομαστική ψηφοφορία:

1. Λυριστής Ιωάννης Οικονόμου

2. Τσέρκης Εμμανουήλ Οικονόμου

3. Καλή – Φιλιππούση Ρηγοπούλα Οικονομίδη

4. Λύκος Νικόλαος Οικονόμου

5. Πρωτόπαπας Μηνάς Οικονόμου

6. Σακέλλης Κομνηνός Οικονόμου

7. Τσαμπουνιεράκης Μιχάλης Οικονομίδη

8. Διακολιός Μιχαήλ Οικονομίδη

9. Ανδρέου Νικόλαος Οικονόμου

10. Δήμαρχος Γεώργιος Οικονομίδη

11. Νταής Νικόλαος Οικονόμου

12. Μιχαήλ Μανωλάκης Οικονομίδη

Και οι Πρόεδροι έχουν δικαίωμα ψήφου, ο κ. Μαγριπλής ψήφισε τον Οικονόμου.

αποφασίζει κατά πλειοψηφία την πρόσληψη του Οικονόμου Μιχαήλ του Γεωργίου με 8 ψήφους έναντι 5 ψήφων του Οικονομίδη Βασίλειο του Εμμανουήλ.

Για τις Τ.Κ Σπόων-Μεσοχωρίου υπήρξαν δύο υποψήφιοι:

1. Πέρου Κωνσταντίνο του Νικολάου 2. Ρεϊση Μιχαήλ του Ιωάννου

Μετά από ονομαστική ψηφοφορία

1. Λυριστής Ιωάννης Ρεϊση

2. Τσέρκης Εμμανουήλ Ρεϊση

3. Καλή – Φιλιππούση Ρηγοπούλα Ρεϊση

4. Λύκος Νικόλαος Ρεϊση

5. Βασιλαράκης Εμμανουήλ Ρεϊση

6. Πρωτόπαπας Μηνάς Ρεϊση

7. Σακέλλης Κομνηνός Ρεϊση

8. Τσαμπουνιεράκης Μιχάλης Ρεϊση

9. Διακολιός Μιχαήλ Ρεϊση

10. Ανδρέου Νικόλαος Ρεϊση

11. Δήμαρχος Γεώργιος Ρεϊση

12. Νταής Νικόλαος Ρεϊση

13. Μιχαήλ Μανωλάκης Ρεϊση

αποφασίζει ομόφωνα την πρόσληψη του Ρεϊση Μιχαήλ του Ιωάννου

Και οι Πρόεδροι έχουν δικαίωμα ψήφου, ο κύριος Νοταράς λόγω πληθυσμιακού και ο κύριος Πιπέρης ψηφίζει Ρεϊση.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Μιχαήλ Μανωλάκης

ΤαΜέλη 1. Λυριστής Ιωάννης 2. Τσέρκης Εμμανουήλ 3. Καλή – Φιλιππούση Ρηγοπούλα 4. Λύκος Νικόλαος 5. Πρωτόπαπας Μηνάς 6. Σακέλλης Κομνηνός 7. Βασιλαράκης Εμμανουήλ 8. Τσαμπουνιεράκης Μιχάλης 9. Διακολιός Μιχαήλ 10. Ανδρέου Νικόλαος 11. Δήμαρχος Γεώργιος 12. Νταής Νικόλαος