Προσλήψεις στον Δήμο Καρπάθου: 9 άτομα με την ειδικότητα ΥΕ Σχολικών καθαριστών/στριών για 10 μήνες

Προσλήψεις στον Δήμο Καρπάθου: 9 άτομα με την ειδικότητα ΥΕ Σχολικών καθαριστών/στριών για 10 μήνες

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ΑΠΟΦΑΣΊΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την έγκριση υποβολής αιτήματος πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2024-2025, 9 ατόμων με την ειδικότητα ΥΕ Σχολικών καθαριστών/στριών για 10 μήνες (σχολική περίοδο 9/2024-06/2025) με ωράριο πλήρους απασχόλησης. Το επιπλέον ποσό από την χρηματοδότηση του ΥΠΕΣ θα καλύψει ο Δήμος με ιδίους πόρους.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε τον λόγο στην Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών η οποία ανέγνωσε την εισήγηση με θέμα «Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης έτους 2024», η οποία έχει ως εξής:

Το Υπουργείο Εσωτερικών με την με αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/86/13255/08.08.2023 εγκύκλιο του, με ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ καλεί τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης μεταξύ των οποίων και τους Δήμους να προβούν στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης έτους 2024.

Στον κύκλο Προγραμματισμού Ορισμένου χρόνου προσωπικού υποβάλλονται αιτήματα για το κάτωθι προσωπικό: εποχικό προσωπικό.

Ως εποχικό προσωπικό δεν νοείται το έκτακτο προσωπικό εν γένει αλλά το προσωπικό το οποίο προσλαμβάνεται για την κάλυψη εποχικών και επαναλαμβανόμενων αναγκών, κατά την ίδια περιορισμένη χρονική περίοδο μέσα στο έτος. προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (νέα πρόσληψη και παράταση ή ανανέωση των συμβάσεων ιδοχ όπου προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις π.χ. επικουρικό προσωπικό κ.α.) προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου προσωπικό ωριαίας αποζημίωσης προσωπικό επί θητεία (π.χ. Διευθυντές, Καλλιτεχνικοί Διευθυντές, Ιατροί Εργασίας κ.α.)

Επισημαίνεται ότι από τη διαδικασία που προβλέπεται στις ως άνω διατάξεις, εξαιρούνται οι περιπτώσεις που ρητά περιλαμβάνονται στην υπ΄ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ /Φ.ΕΠ.1/934/6966/21-4- 2023 (Β’ 2614) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (σχετική εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/937 /οικ.10223/15-6-2023 (6ΖΑΤ46ΜΤΛ6-12Β).

Ομοίως εξαιρούνται και οι περιπτώσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 36 του ν. 5046/2023 (Α’ 137) (δίμηνα, ναυαγοσώστες, προσωπικό πυροπροστασίας, προσωπικό για την στελέχωση των δημοτικών κατασκηνώσεων, στους ΟΤΑ α’ & β’ βαθμού και τις πάσης φύσεως επιχειρήσεις τους και προσωπικό ως υδρονομείς άρδευσης στους ΟΤΑ α’ βαθμού και τις επιχειρήσεις αυτών)

Η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr) και θα διεκπεραιωθεί στο κύκλο «Κύκλος Προγραμματισμού Ορισμένου Χρόνου Προσωπικού 2024», σε δύο στάδια:

1ο Στάδιο – Υποβολή Αιτήσεων

2ο Στάδιο – Έλεγχος Αιτήσεων σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες που δόθηκαν στην προαναφερόμενη εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: 6ΣΚ546ΜΤΛ6-ΖΔΩ).

Ειδικότερα για τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σχετικές οδηγίες έχουν δοθεί στην παρ. 5.2 και 5.3 (σελ. 16) και δεν απαιτείται να αποσταλούν δικαιολογητικά από τους φορείς, καθότι η υποβολή από τον κάθε φορέα του αιτήματος στην εφαρμογή, πιστοποιεί και την πληρότητα, ορθότητα και νομιμότητα του αιτήματός τους ως προς : – τη λήψη σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο – τη δυνατότητα πρόβλεψης σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του έτους 2024, με υποχρέωση ανάλογης πρόβλεψης και για όσο χρόνο αναμένεται να διαρκέσει η σύμβαση – για την ύπαρξη των θέσεων στον ΟΕΥ ή στον κανονισμό προσωπικού κατά το χρόνο πρόσληψης, για τις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται – ότι στον οικείο Κανονισμό Προσωπικού/Υπηρεσιών προβλέπεται ρητά η δυνατότητα πρόσληψης διευθυντικού στελέχους επί θητεία, και ορίζεται η διάρκεια αυτής

Πλήθος Αιτημάτων Πρόσληψης -8 Σχέση Εργασίας ΙΔΟΧ

– Καθαρισμός Σχολείων Τύπος Απασχόλησης Πλήρης Απασχόληση Κατηγορία Εκπαίδευσης ΥΕ Κλάδος ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ -ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ύψος Συνολικής Προκαλούμενης Δαπάνης 8 ατόμων -110.000 Αμοιβή ανά Σύμβαση -13.750 Εργοδοτικές Εισφορές ανά Σύμβαση -2.750 Υποχρεωτικά Επιδόματα ανά Σύμβαση -2.500 Τρόπος Κάλυψης/

Πηγή Χρηματοδότησης ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗ 46.480€ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 63.520€

Αναγκαίος Χρόνος Ολοκλήρωσης Προσλήψεων Μήνας -ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Έτος -2024 Χρονική Διάρκεια Απασχόλησης σε Μήνες -10 Θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πρόσληψη: – αρ. 34 Ν.4713/2020 (Α’147 ).

– Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες καλούνται να καταχωρήσουν και να υποβάλουν στην εφαρμογή αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών, τόσο για τον ίδιο το φορέα τους, όσο και για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις αρμοδιότητάς τους που είναι φορείς Γενικής Κυβέρνησης και επιθυμούν να υποβάλουν αίτημα για την πρόσληψη προσωπικού που εντάσσεται στη διαδικασία της παρούσας εγκυκλίου.

Για τις ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ και τους συνδέσμους ΟΤΑ, ως εποπτεύων αυτών φορέας, και άρα αρμόδιος για την καταχώριση των αιτημάτων τους στην εφαρμογή, έχει τεθεί είτε ο Δήμος της έδρας τους είτε η Περιφέρεια, όταν πρόκειται για «εποπτευόμενο» από αυτή νομικό πρόσωπο. ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ Στο δεύτερο στάδιο – Έλεγχος Αιτήσεων – τα Υπουργεία θα μπορούν να επεξεργαστούν τις αιτήσεις των εποπτευόμενων φορέων τους, κάνοντας όποιες παρεμβάσεις κρίνουν απαραίτητες στα αναλυτικά αιτήματα θέσεων (τροποποίηση ή ακύρωση), και να τις προωθήσουν στο ΥΠ.ΕΣ. (εξαιρούνται οι αιτήσεις ορισμένων Ανεξάρτητων Αρχών), σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν με την αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/ 85 /12813/1.8.2023 (ΑΔΑ: 6ΣΚ546ΜΤΛ6-ΖΔΩ) εγκύκλιο.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ Α’ ΣΤΑΔΙΟ : από 9-8-2023 έως 30-8-2023

Β΄ ΣΤΑΔΙΟ: από 31-8-2023 έως 6-9-2023

Επισημαίνεται ότι το σύνολο των αιτημάτων ορισμένου χρόνου θα αξιολογηθεί εντός του ανώτατου ορίου προσλήψεων που θα εγκριθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ.51 του ν.4622/2019 στην τακτική συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Σεπτεμβρίου 2023 και δεν θα ξεπερνά το ανώτατο όριο προσλήψεων του έτους 2023. Έπειτα από τα ανωτέρω καλείται το ΔΣ να εγκρίνει την ανωτέρω εισήγηση και συγκεκριμένα: -Την πρόσληψη 8 σχολικών καθαριστών-στριών πλήρους απασχόλησης για το διάστημα για το έτος 2024-2025.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΣΟΦΙΑ

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών κ.Δήμαρχος Γεώργιος πρότεινε να γίνει αίτημα για 9εννέα άτομα αντί 8 ΥΕ σχολικών καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων έτους 2024-2025 με πλήρη απασχόληση.

Η πρόταση αυτή έγινε αποδεκτή και τέθηκε σε ψηφοφρία όπου και ψηφίστηκε ομόφωνα.

24.8.2023

Καρπαθιακά Νέα