Ο Σταύρος Μαργαρίτης αναπληρώνει τον προϊστάμενο του τμήματος περιβάλλοντος Δήμου Καρπάθου

Ο Σταύρος Μαργαρίτης αναπληρώνει τον προϊστάμενο του τμήματος περιβάλλοντος Δήμου Καρπάθου

Ορίζουμε αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου μας τον τακτικό υπάλληλο του Δήμου μας Μαργαρίτη Σταύρο του Νικολάου, κλάδου ΔΕ οδηγών, βαθμού Α΄, ως αρχαιότερος κατά βαθμό υπάλληλος του Τμήματος το χρονικό διάστημα από 1-7-2022 έως 21-08-2022, κατά το οποίο ο Προϊστάμενος του Τμήματος Σακελλιάδης Ιωάννης του Φωκά του κλάδου ΔΕ Διοικητικού, βαθμού Α΄ απουσιάζει με άδεια διευκόλυνσης για ανατροφή τέκνου.

Ο κατά τα ανωτέρω ορισθείσας αναπληρωτής Προϊστάμενος θα έχει όλα τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του Προϊστάμενου του Τμήματος

Περιβάλλοντος, όπως αυτά ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου μας (ΦΕΚ 1322/Β/23-
04-2012).
Ο ανωτέρω αναπληρωτής προϊστάμενος δικαιούται το προβλεπόμενο για τη
θέση επίδομα μετά την πάροδο ενός μήνα από την αναπλήρωση, σύμφωνα με
την παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν.4354/2015.
Ο Γενικός Γραμματέας