Με αίτημα του Δήμου Καρπάθου η ΠΕΔ χρηματοδοτεί την αγορά 100 βιβλίων ‘’Ανδρέας Λεντάκης 25 χρόνια μετά είναι ακόμη εδώ’’

Με αίτημα του Δήμου Καρπάθου η ΠΕΔ χρηματοδοτεί την αγορά 100 βιβλίων ‘’Ανδρέας Λεντάκης 25 χρόνια μετά είναι ακόμη εδώ’’

«Αίτημα Δήμου Καρπάθου για την χρηματοδότηση αγοράς 100 βιβλίων με τίτλο: ‘’Ανδρέας Λεντάκης 25 χρόνια μετά είναι ακόμη εδώ’’ από το Ίδρυμα Πολιτισμού και Εκπαίδευσης Ανδρέα Λεντάκη»

Ο κος Πόκκιας Γεώργιος Γραμματέας του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα θέτει υπόψη των μελών το με αρ. πρωτ.: 14037/28-06-2023 έγγραφο του Δήμου Καρπάθου, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«Αξιότιμε κ. Γραμματέα, Κατόπιν τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, παρακαλούμε για την χρηματοδότηση της αγοράς 100 βιβλίων συνολικού κόστους 1.500,00 ευρώ, από το Ίδρυμα Πολιτισμού και Εκπαίδευσης Ανδρέα Λεντάκη.

Το βιβλίο έχει τίτλο ‘’Ανδρέας Λεντάκης 25 χρόνια μετά είναι ακόμη εδώ’’. Ο Ανδρέας Λεντάκης καταγόταν από την Κάρπαθο και το αποτύπωμα της παρουσίας του στην πολιτική ζωή του τόπου ήταν ισχυρότατο για την Ελλάδα και την Δημοκρατία.

Τα βιβλία αυτά θα δοθούν ως δωρεές σε βιβλιοθήκες σχολείων και πολιτιστικών κέντρων.»

Ολοκληρώνοντας ο Γραμματέας την εισήγηση του θέματος προτείνει στα μέλη την αποδοχή του αιτήματος του Δήμου Καρπάθου, για την προμήθεια 100 βιβλίων με τίτλο: ‘’Ανδρέας Λεντάκης 25 χρονια μετά είναι ακόμη εδώ’’, κόστους περίπου 1.590,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η ανωτέρω δαπάνη θα επιβαρύνει το σκέλος των δαπανών του προϋπολογισμού της ΠΕΔ οικ. έτους 2023 και ειδικότερα τον κ.α.: 10-6611 με τίτλο: «Προμήθεια βιβλίων κλπ» Εφόσον άλλη πρόταση δεν κατατέθηκε από τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κος Πρόεδρος καλεί τα μέλη ν΄ αποφασίσουν σχετικά.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αφού άκουσε την προφορική εισήγηση του κου Προέδρου και του Γραμματέα, έλαβε υπόψη το Π.Δ. 75/2011, το με αρ. πρωτ.: 14037/28-06-2023 έγγραφο του Δήμου Καρπάθου, τον προϋπολογισμό της ΠΕΔ οικ. έτους 2023 και μετά από διαλογική συζήτηση

 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

1. Αποδέχεται το αίτημα του Δήμου Καρπάθου για την προμήθεια 100 βιβλίων με τίτλο: ‘’Ανδρέας Λεντάκης 25 χρόνια μετά είναι ακόμη εδώ’’, το κόστος των οποίων προβλέπεται ν΄ ανέλθει στο ποσό των 1.500,00€ (πλέον ΦΠΑ)

2. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.590,00€, εις βάρος του κ.α. 10-6611 με τίτλο: «Προμήθεια βιβλίων κλπ».

3. Η Διοικητική και οικονομική υπηρεσία της Ένωσης να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

4. Εξουσιοδοτεί τον κο Πρόεδρο για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αντώνης Β. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ Νικόλαος ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣ Γεώργιος ΠΟΚΚΙΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ Κωνσταντίνος ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ Δημήτρης ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ Χριστοφής ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ Κωνσταντίνος ΚΟΥΚΑΣ Μάρκος ΚΩΒΑΙΟΣ Δημήτριος ΛΙΑΝΟΣ Φώτιος ΜΑΓΓΟΣ Θεοδόσιος ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ Αντώνιος ΣΙΓΑΛΑΣ Ιωάννης ΣΙΩΤΟΣ Ιωάννης ΓΑΛΟΥΖΗΣ Αναστάσιος Νικόλαος ΖΩΡΖΟΣ Νικόλαος ΚΑΪΛΗΣ Τηλέμαχος ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Ευστράτιος ΚΑΡΙΚΗΣ Τσαμπίκα ΚΙΑΧΑΓΙΑ – ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ Γεώργιος ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ 10/07/2023 ——————————–

Αντώνης Β. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ

6.9.2023

Καρπαθιακά Νέα