Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» με προϋπολογισμό 834.955,07 Ευρώ

Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» με προϋπολογισμό 834.955,07 Ευρώ

Ο Δήμαρχος Καρπάθου, προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» με προϋπολογισμό 834.955,07 Ευρώ με ΦΠΑ 24% .

Ο προϋπολογισμός του αναλύεται σε: Δαπάνη Εργασιών 496.205,50€, Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 89.316,99€, Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% ): 87.828,37 € με Σύνολο: 673.350,86 € και ΦΠΑ 24 %.: 161.604,21 € 2.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος και έχει Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 190535.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της προαναφερόμενης διαδικτυακής πύλης. Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 2245360139, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Δημήτριος Γεργατσούλης, Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρπάθου.

3. Ως ημερομηνία λήξης υποβολής των προφορών ορίζεται η 12.09.2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προφοράς στο σύστημα

Η αποσφράγιση των προφορών θα γίνει ηλεκτρονικά τέσσερις εργάσιμες (4) ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους, ήτοι στις 16.09.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης προφορών.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)

4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία/ες έργου ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΠΡΑΣΙΝΟΥ και που είναι εγκατεστημένα σε : α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους δεκατριών χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα επτά ευρώ και δύο λεπτών (13.467,02 ευρώ) και ισχύ τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών και 30 ημερών, δηλαδή τουλάχιστον μέχρι 12 Οκτωβρίου 2023. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στο ποσό των 300.000,00 € και σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 και από Ίδιους Πόρους του Δήμου Καρπάθου στο ποσό των 534.955,07€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α. 35.7336.0001.
7. H προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εννέα (9) μήνες.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπάθου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜ. ΝΙΣΥΡΙΟΣ