Η εισήγηση για την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας & τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες Τμ. περιβάλλοντος Δήμου Καρπάθου

Η εισήγηση για την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας & τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες Τμ. περιβάλλοντος Δήμου Καρπάθου

Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας και λειτουργίας Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του Τμήματος περιβάλλοντος του Δήμου Καρπάθου

Λαμβάνοντας υπόψη:

Α) Το από 14-06-2023 έγγραφο του Προϊστάμενου του Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου Καρπάθου, το οποίο αναφέρει τα εξής: «Παρακαλούμε όπως προβείτε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να υπάρξει έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπηρεσιών του Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου Καρπάθου όπως της καθαριότητας, και των Κοιμητηρίων με 24ωρη λειτουργία, τα Σάββατα τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες & αργίες .

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου Καρπάθου επιτελεί σημαντικό έργο στον τομέα της καθαριότητας που άπτεται τόσο της υγιεινής και της καθαριότητας όσο και της αισθητικής εικόνας του νησιού λόγω των αναγκών που προκύπτουν από την κατακόρυφη αύξηση του πληθυσμού κατά τους θερινούς μήνες, την ανέγερση νέων ξενοδοχειακών μονάδων όπως επίσης και των παραθεριστικών οικισμών . Λόγο λοιπών τω αυξημένων αναγκών του Τμήματος Περιβάλλοντος καθίσταται επιβεβλημένη η ανάγκη 24ωρης λειτουργίας της Υπηρεσίας καθαριότητας και λειτουργίας της επίσης τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες μέρες, αργίες και ώρες.

Γίνεται αντιληπτό πως δημιουργούνται μεγάλες υπηρεσιακές ανάγκες στα θέματα που αφορούν την καθαριότητα και προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η δημόσια υγεία και το περιβάλλον λόγω υστέρησης στο έργο της αποκομιδής απορριμμάτων (Έλλειψη εμψύχου δυναμικού), της καθαριότητας, και της απολύμανσης των χώρων αυτών .

Επίσης στόχος της υπηρεσίας καθαριότητας του Τμήματος Περιβάλλοντος είναι το έργο της αποκομιδής των απορριμμάτων να γίνεται σε ώρες που θα επιφέρει την μικρότερη δυνατή όχληση στην είδη επιβαρημένη από πλευράς κυκλοφοριακών συνθηκών πόλη και οικισμών ,καθώς και των κατοίκων αυτών. Επίσης εργαζόμενοι στα κοιμητήρια εξυπηρετούν τις ανάγκες της υπηρεσίας για μεταφορά οικοδομικών υλικών και πλακών για τάφους αφού υπάρχουν περιπτώσεις που οι ταφές πρέπει να πραγματοποιούνται άμεσα ανεξαρτήτως ημέρας και ώρας Σάββατα-Κυριακές και αργίες.

Οι εργαζόμενοι στα κοιμητήρια τα Σάββατα-Κυριακές και τις αργίες εξυπηρετούν επίσης της ανάγκες του κοινού για παροχή πληροφοριών όπως για το που βρίσκονται τα οστεοφυλάκια τους, την καθαριότητα των τάφων, την παροχή πληροφοριών για τα διαθέσιμα κενοτάφια και την εν γένει καθαριότητα των κοιμητηρίων, αφού οι οικογένειες και οι φίλοι μπορούν να επισκέπτονται τους τάφους και τα οστεοφυλάκια των αγαπημένων προσώπων τους αυτές τις ημέρες λόγο του μέγιστου ελεύθερου χρόνου που διαθέτουν.

Τα κοιμητήρια ειδικά της εορταστικές περιόδους πρέπει να λειτουργούν Σάββατα-Κυριακές και τις αργίες λόγω των θρησκευτικών πρακτικών των ημερών αυτών, επιβάλλεται λοιπόν εκείνες τις ημέρες τα κοιμητήρια να έχουν την πρέπουσα εμφάνιση μέσω του καλλωπισμού τους και την κατάλληλη καθαριότητα εντός του περιβάλλοντα χώρου του κοιμητηρίου και των οστεοφυλακίων.

Το γεγονός ότι για την υπερωριακή αυτή απασχόληση πρέπει να προβλεφθούν οι απαιτούμενες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Καρπάθου, οικονομικού έτους 2023 παρακαλούμε όπως συμπεριληφθούν όλοι οι παρακάτω υπάλληλοι με τους κωδικούς που απαιτούνται και με πίστωση 64.000,00 για όλους τους κωδικούς.

Η κατάσταση με τις ειδικότητες των υπαλλήλων που προβλέπετε να απασχοληθούν υπερωριακά το έτος 2023 είναι οι παρακάτω :

Β) Την παρ. 3 του άρθρου 36, του Ν.3584/07, σύμφωνα με την οποία: «Με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, μετά από πρόταση των οικείων Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων μπορεί οποτεδήποτε:

Να καθιερώνονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας κατά υπηρεσία, κλάδο και αριθμό υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή, εφόσον επιβάλλεται λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του είδους και της μορφής της υπηρεσίας ή εργασίας.

Γ) Την αριθ. πρωτ. 7225/5-5-2023 βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων για υπερωριακή εργασία της Δ/ντριας Οικονομικών & Διοικητικών του Δήμου Καρπάθου. Μετά τα ανωτέρω εισηγούμαστε :

Την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και της λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για την κάλυψη των προαναφερθέντων υπηρεσιών του Δήμου Καρπάθου και συγκεκριμένα για:

ΔΕ Διοικητικών- Οικονομικών ένας (1) ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων οκτώ (8) ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων δύο (2) ΔΕ Μηχανοτεχνιτών ένας (1) ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων οκτώ (8) ΥΕ Εργατών Γενικών καθηκόντων τρεις (3) ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίων δύο (2)  στις 14/06/23 15:13 ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων ΙΔ.ΟΧ. έντεκα (11) ΔΕ Οδηγών ΙΔ.ΟΧ. τρεις (3)

Η Προϊστάμενη του Τμήματος

Κανάκη Ειρήνη

21.6.2023

Καρπαθιακά Νέα