Οικονομική ενίσχυση ύψους 19.000 ευρώ στην Ένωση Ξενοδόχων Καρπάθου από το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου

Οικονομική ενίσχυση ύψους 19.000 ευρώ στην Ένωση Ξενοδόχων Καρπάθου από το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου

Στις 8 Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 514/2.03.2023 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη Πάππου, που δόθηκε έγκαιρα σε κάθε μέλος χωριστά, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση Προέδρου.

2. Οικονομικές ενισχύσεις Σωματείων

Το Διοικητικό του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου αφού έλαβε υπόψη το από 11.01.2023 αίτημα για οικονομική ενίσχυση της Ένωσης Ξενοδόχων Καρπάθου, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 παράγραφος 3 περίπτωση η όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4684/2020 και του άρθρου 96 παράγραφος 7 του Ν.4497/2017 όπως ισχύει, αποφασίζει ομόφωνα, εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση της Ένωσης Ξενοδόχων Καρπάθου με το ποσό των δεκαεννέα χιλιάδων ευρώ (19.000,00 €) για την κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας του υπαλλήλου που απασχολείται στο Επιμελητήριο, από τον ΚΑΕ του προϋπολογισμού 2529.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ρόδος 9.3.2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΟΥ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΦΑΙΔΡΑ ΣΠΑΝΟΥ