Σύσταση αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Άμυνας στον Δήμο Καρπάθου

Σύσταση αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Άμυνας στον Δήμο Καρπάθου

 Ο Δήμαρχος Καρπάθου κ. Μιχάλης Φελλουζής αποφάσισε τη σύσταση αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Άμυνας στον εν ισχύ Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρπάθου, το οποίο εντάσσεται στις υπηρεσίες Υπαγόμενες Απευθείας στον Δήμαρχο. Αρμοδιότητες του Γραφείου Π.ΑΜ. είναι η οργάνωση της Τοπικής άμυνας, η Πολιτική Άμυνα και η Πολιτική Προστασία της περιοχής του Δήμου Καρπάθου.

Β. Το εν λόγω Γραφείο θα τελεί υπό την εποπτεία του εκάστοτε αρμόδιου Αντιδημάρχου ή Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου για θέματα Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων του Δήμου Καρπάθου και θα υποστηρίζεται σε επίπεδο επιχειρησιακής λειτουργίας από το υπηρεσιακό προσωπικό του Δήμου που είναι επιφορτισμένο με τα καθήκοντα της Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Δήμου.

Γ. Αρμοδιότητες του ως άνω Γραφείου Πολιτικής Άμυνας θα είναι η οργάνωση της Τοπικής Άμυνας, η Πολιτική Άμυνα και η Πολιτική Προστασία της περιοχής του Δήμου Καρπάθου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2641/1998, ΦΕΚ Α’ 211 ή το ισχύον κάθε φορά θεσμικό πλαίσιο.

Ειδικότερα το Γραφείο θα ασκεί τις εξής αρμοδιότητες:

1. Μεριμνά για την οργάνωση, προπαρασκευή και κινητοποίηση των Πολιτικών Δυνάμεων, προς επιβίωση στον πόλεμο ή την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην ειρήνη και συμβολή αυτών στην Εθνική Άμυνα, η οποία εξασφαλίζεται δια της Πολιτικής Κινητοποίησης και της Πολιτικής Άμυνας.

2. Εισηγείται για τις ενδεδειγμένες μεθόδους χειρισμού θεμάτων και μέτρων της πολιτικής σχεδίασης έκτακτης ανάγκης.

3. Μεριμνά για το συντονισμό και την κατεύθυνση των ενεργειών όλων γενικώς των υπηρεσιών του Δήμου για την επίτευξη των επιταγών της πολιτικής άμυνας.

4. Μεριμνά για την εκτέλεση ενεργειών που απορρέουν από τα σχέδια ΠΣΕΑ της οικείας Περιφέρειας.

5. Φροντίζει για την εγγραφή κονδυλίων στον δημοτικό προϋπολογισμό υπέρ της πολιτικής άμυνας.

6. Μεριμνά για την προμήθεια, την εγκατάσταση και τη συντήρηση σειρήνων συναγερμού ή άλλων αντίστοιχων μέσων.

7. Φροντίζει για την κατασκευή δημόσιων καταφυγίων και ορυγμάτων για προστασία του άμαχου πληθυσμού.

8. Επιστατεί στην προμήθεια υλικών και μέσων για διάσωση, για πυρόσβεση και για απολύμανση.

9. Συμβάλλει στην οργάνωση και λειτουργία των κτιριακών δομών του Δήμου ως δημόσιων ανεξάρτητων ιδρυμάτων καθώς και στη σχετική εκπαίδευση του προσωπικού.

10. Προετοιμάζεται για τις ενέργειες που προβλέπονται για το Δήμο στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού πολιτικής άμυνας, αν ο Δήμος εντάσσεται σε αυτόν.

11. Μετέχει, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, στις Εθνικές Διακλαδικές Ασκήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων, στις οποίες υπάρχει συμμετοχή του Πολιτικού Τομέα.

Δ. Η ενσωμάτωση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου θα γίνει με την πρώτη τροποποίηση αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν. 3584/2007, Α’ 134).

Ε. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί αρμοδίως και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια», καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρπάθου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΦΕΛΛΟΥΖΗΣ

21.6.2024

Καρπαθιακά Νέα