Τιμητικές εκδηλώσεις για τον ήρωα Χατζηλία Οικονόμου αποφάσισε η κοινότητα Απερίου

Τιμητικές εκδηλώσεις για τον ήρωα Χατζηλία Οικονόμου αποφάσισε η κοινότητα Απερίου

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Απερίου, στις 18 Μαίου 2024, αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου κας Πόπης Λαδή και ύστερα από διαλογική συζήτηση Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α Την καθιέρωση τιμητικής εκδήλωσης για τον Ήρωα Χατζηλία Οικονόμου  Παραστάτη Καρπάθου και Επαρχιακό Δημογέροντα , την 24η Μαρτίου κάθε έτους , μαζί με τις εορταστικές εκδηλώσεις για την Εθνική Παλιγγενεσία.

Σε περίπτωση που συμπέσει με Σαββατοκύριακο η εκδήλωση να γίνεται την προηγούμενη Παρασκευή , προκειμένου να δίνουν το παρόν και μαθητές και να αποτίουν φόρο τιμής όπως αρμόζει στον Ήρωα » .

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2024.

Σε πίστωση συντάχθηκε και υπογράφεται το πρακτικό αυτό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΕΡΙΟΥ

Καλλιόπη Λαμπρινού Λαδή

Η ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γεώργιος Αμπελίδης Μαρία Καραξή

22.6.2024

Καρπαθιακά Νέα