Ξεκίνησε η απογραφή ζωικού κεφαλαίου εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων – έναρξη λειτουργίας σχετικών Ψηφιακών Υπηρεσιών

Ξεκίνησε η απογραφή ζωικού κεφαλαίου εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων – έναρξη λειτουργίας σχετικών Ψηφιακών Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ : «Έναρξη περιόδου διενέργειας και κοινοποίησης ετήσιας απογραφής ζωικού κεφαλαίου εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων – έναρξη λειτουργίας σχετικών Ψηφιακών Υπηρεσιών»

Σας υπενθυμίζουμε ότι η διενέργεια της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων, και η κοινοποίηση των σχετικών στοιχείων στην οικεία κτηνιατρική αρχή, αποτελεί υποχρέωση του κάθε κατόχου αιγοπροβάτων και χοίρων της επικράτειας.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι:

α) Η εν λόγω υποχρέωση αφορά σε όλους τους αιγοπροβατοτρόφους και χοιροτρόφους, που δεν έχουν υποβάλει αίτηση διακοπής της λειτουργίας της εκμετάλλευσής τους, συμπεριλαμβανομένων και των παρακάτω περιπτώσεων:

• Κτηνοτρόφοι, οι οποίοι δεν κατέχουν ζωικό κεφάλαιο, κατά την περίοδο της ετήσιας απογραφής, και δεν έχουν διακόψει, με αίτησή τους, τη λειτουργία της εκμετάλλευσής τους.

• Κτηνοτρόφοι, οι οποίοι, μέσα στο έτος, έχουν καταθέσει κι άλλη απογραφή, η οποία όμως έγινε εκτός της επίσημης περιόδου. Οι κτηνοτρόφοι αυτοί πρέπει να απογράψουν, ξανά, το ζωικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης τους μέσα στο χρονικό διάστημα που περιγράφεται παρακάτω στις παραγράφους β και γ.

(β) Σε ότι αφορά στα αιγοπρόβατα, η απογραφή διενεργείται το διάστημα (01) Νοεμβρίου – (15) Δεκεμβρίου κάθε έτους και η κοινοποίησή της στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή (ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ) εκτελείται εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη διενέργειά της που όχι όμως αργότερα από τη 15η Δεκεμβρίου (σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγχέεται η ημερομηνία απογραφής με την ημερομηνία κοινοποίησής της στην οικεία κτηνιατρική αρχή).

(γ) Σε ότι αφορά στους χοίρους, η απογραφή διενεργείται εντός του μηνός Δεκεμβρίου και η κοινοποίησή της στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή εκτελείται εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη διενέργειά της (σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγχέεται η ημερομηνία απογραφής με την ημερομηνία κοινοποίησής της στην οικεία κτηνιατρική αρχή).

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εμπλεκόμενων και για τη φετινή χρονιά (2022), η κοινοποίηση της απογραφής του ζωικού κεφαλαίου της κάθε εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων και χοίρων είναι δυνατό να διενεργηθεί :

• κατά προτίμηση, με τη χρήση των αντίστοιχων ψηφιακών υπηρεσιών που έχουν τεθεί σε λειτουργία από 1η Νοεμβρίου (αιγοπρόβατα) και από 1η Δεκεμβρίου (χοίροι), χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του αιγοπροβατοτρόφου/ χοιροτρόφου στις υπηρεσίες.

Η εγγραφή ,αν δεν έχει γίνει ήδη, όπως και η πρόσβαση του κάθε ενδιαφερόμενου στην ψηφιακή υπηρεσία κοινοποίησης της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων, γίνεται: (α) Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Υπ.Α.Α.Τ (www.minagric.gr), επιλέγοντας τις «Ψηφιακές Υπηρεσίες» και στη συνέχεια από το μενού την σχετική ψηφιακή υπηρεσία.

(β) Ακολουθώντας κατά βήμα τις λεπτομερείς οδηγίες που διατίθενται αναρτημένες εκεί.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει, επίσης, να γνωρίζει ότι:

(i) Κατά την υποβολή των απογραφικών στοιχείων μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας, εκδίδεται σχετική βεβαίωση, την οποία ο χρήστης εκτυπώνει και επισυνάπτει στο μητρώο της εκμετάλλευσής του.

(ii) Το μητρώο της εκμετάλλευσης θα πρέπει να ενημερωθεί με τα απογραφικά στοιχεία, ανάλογα (η ψηφιακή υποβολή απογραφής του ζωικού κεφαλαίου δεν υποκαθιστά την υποχρέωση του κατόχου για την αντίστοιχη ενημέρωση του χειρόγραφου μητρώου της εκμετάλλευσής του).

(iii) Ο κάθε χρήστης/κάτοχος αιγοπροβάτων ή χοίρων έχει τη δυνατότητα ψηφιακής υποβολής απογραφικών στοιχείων μόνο μία φορά κατά την απογραφική περίοδο (σε περίπτωση που η υποβληθείσα απογραφή χρήζει τροποποίησης λόγω λανθασμένων στοιχείων, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθύνεται άμεσα στην οικεία κτηνιατρική αρχή).

• είτε με την προσέλευση του κάθε κατόχου στην οικεία κτηνιατρική αρχή (ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ).

Οι κάτοχοι εκμεταλλεύσεων τις Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου – Ηρωικής Νήσου Κάσου καταθέτουν τα μητρώα τους στο Τμήμα Κτηνιατρικής Καρπάθου (Διοικητήριο Τ.Κ. 857 00 Κάρπαθος)

Παρακαλούμε την εμπρόθεσμη κοινοποίησης της απογραφής όλων των κατόχων εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοιροειδών διότι σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από 100,00 € έως 1.500,00 €.

Δελτίο τύπου

15.11.2023

Καρπαθιακα Νέα