Εισήγηση για την Εκδήλωση τιμής και μνήμης  για τον Ήρωα  Χριστόφορο Λυτό

Εισήγηση για την Εκδήλωση τιμής και μνήμης  για τον Ήρωα  Χριστόφορο Λυτό

Ο Δήμος Καρπάθου στο πλαίσιο των θεσμικών του εκδηλώσεων και κατόπιν σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (αριθμ.102/2022) θα πραγματοποιεί εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον  Καρπάθιο  Ήρωα Χριστόφορο Λυτό την 20η Οκτωβρίου  εκάστου  έτους. Σύμφωνα με την εν λόγω  απόφαση, η 20η Οκτωβρίου καθιερώνεται  ως ημέρα μνήμης και τιμής  στον ήρωα Χριστόφορο Λυτό  και θα λαμβάνει χώρα πάντοτε στην γενέτειρά του, στην Κοινότητα Βωλάδας του Δήμου Καρπάθου.

Ο Χριστόφορος Λυτός υπήρξε ο σημαντικότερος και επιφανέστερος αντιστασιακός ήρωας της Καρπάθου την περίοδο της Ιταλο-γερμανικής κατοχής και ολόκληρος ο καρπαθιακός λαός  επιθυμεί  να τιμά την μνήμη του εις ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης για τους αγώνες και τις υπηρεσίες που προσφερε στην πατρίδα μας την Κάρπαθο.

Συνεπώς, η φετινή εκδήλωση  θα πραγματοποιηθεί και φέτος την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023 στην Κοινότητα Βωλάδας  Δήμου Καρπάθου.  Στα πλαίσια του  εν λόγω   εορτασμού,  ο Πολιτιστικός Εξωραϊστικός  Σύλλογος  Βωλάδας Καρπάθου “ ΤΑ ΑΠΕΛΛΑ” θα έχει το συντονισμό  της εκδήλωσης και κατόπιν  αιτήματός του ο Δήμος Καρπάθου θα αναλάβει την ηχητική κάλυψη (με απευθείας ανάθεση από τον κ. Δήμαρχο Καρπάθου )

Σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ, 3α Ν. 3463/και σύμφωνα με την περίπτ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με την παρ. του άρθρου 14 του Ν.4625/19: <>ε) Ο Δήμαρχος Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του Δημάρχου, προηγείται απόφαση της οικονομικής επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης.

Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού. ’’ Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18:’’2. Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 140, της παραγράφου 3 του άρθρου 158 και του άρθρου 202 του Ν.3463/2006, καθώς και των άρθρων 70 παράγραφος 3 του άρθρου 94 και της παρ. 4 περίπτωση 30 του Ν.3852/2010 ή σε άλλες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ορίζεται το Δημοτικό Συμβούλιο ως όργανο αρμόδιο για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, νοείται εφεξής ο Δήμαρχος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. Συνεπώς:

 

Λαμβάνοντας υπόψιν:

  • Το σεβασμό στα ιστορικά γεγονότα και ήρωες του νησιού μας .
  • Ότι η δαπάνη δεν ξεπερνά το προσήκον μέτρο.
  • Τις προαναφέρομενες διατάξεις

Εισηγούμαι:

γεύ

  •            Την ηχητική κάλυψη της τιμητικής εκδήλωσης για τον Ήρωα Χριστόφορο Λυτό.
  • Την εξειδίκευση/κατανομή των πιστώσεων ποσού 496,00€ (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) σε βάρος του ΚΑ 00/6443 για την εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον ήρωα Χριστόφορο Λυτό.
Ο Προϊστάμενος   Τμήματος  Προγραμματισμού  –

Οργάνωσης & Πληροφορικής

 

Γεώργιος Πολ. Μηνακάκης

 

 

 

 

7.10.2023

Καρπαθιακά Νέα