«Οι Τρεις Ιεράρχες. Η συμβολή τους στη χριστιανική ανθρωπιστική μόρφωση και αγωγή», από τον Κασιώτη καθηγητή Ἐμμανουήλ Π. Περσελῆ

«Οι Τρεις Ιεράρχες. Η συμβολή τους στη χριστιανική ανθρωπιστική μόρφωση και αγωγή», από τον Κασιώτη καθηγητή Ἐμμανουήλ Π. Περσελῆ

Νέα έκδοση και κυκλοφορία του βιβλίου με τον τίτλο «Οι Τρεις Ιεράρχες. Η συμβολή τους στη χριστιανική ανθρωπιστική μόρφωση και αγωγή», από τον Κασιώτη καθηγητή Ἐμμανουήλ Π. Περσελῆ και τις εκδόσεις “Γρηγόρης”.

Ἡ ἐνασχόληση μέ τό ἔργο καί τή διδασκαλία τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἀποτελεῖ ὕψιστο καθῆκον κάθε πνευματικοῦ ἀνθρώπου πού ἐπιθυμεῖ νά ἀντλήσει διδάγματα γιά προσωπική πνευματική οἰκοδομή καί τέρψη. Ταυτόχρονα, ὅμως, ἡ μελέτη τῆς ζωῆς καί τῆς διδασκαλίας τῶν Πατέρων, καί ἰδιαίτερα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, συντελεῖ στήν ἐξαγωγή συμπερασμάτων πού ὁδηγοῦν σέ ἀναλογικές συγκρίσεις, σκέψεις καί προτάσεις γιά τή σημερινή ἐποχή. Μιά ἐποχή κρίσεων καί πολλαπλῶν ἀδιεξόδων, ἡ ἀντιμετώπιση τῶν ὁποίων δέν εἶναι δυνατόν νά ἐπιτευχθεῖ μόνο μέ πολιτικές ἐξαγγελίες καί ὑποσχέσεις, καί εὐφάνταστες τεχνολογικές ἐφαρμογές. Θέματα, ὅπως ἡ ἔλλειψη ἀγάπης καί συγχώρησης μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, ἡ ἀδικία, ἡ ἄνιση κατανομή τοῦ πλούτου, ὁ πόνος τῆς ἀσθένειας καί τοῦ θανάτου, ἡ ἀναξιοκρατία καί οἱ παντός εἴδους διακρίσεις καί βάρβαρης συμπεριφορᾶς καί ἐκμετάλλευσης τῶν ἀδυνάτων καί τῶν ἀναξιοπαθούντων παντός γένους καί φύλου ἀπό τούς ἰσχυρούς τῆς γῆς, εἶναι ἄκρως ὑπαρκτά καί ζητοῦν ἄμεσες λύσεις. Ἀναμφίβολα, ὅλ᾽ αὐτά τά θέματα καί ἄλλα πολλά καθιστοῦν τό λόγο τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἐπίκαιρο καί θεραπευτικό γιά τό σημερινό χειμαζόμενο ἀπό πλῆθος ἀνεξέλεγκτων καί πολλές φορές ἐπικίνδυνων πληροφοριῶν ἄνθρωπο…

Εὔχομαι ἡ ἀνάγνωση τοῦ περιεχομένου τῶν τριῶν μελετῶν πού δημοσιεύονται σέ αὐτό τό τομίδιο νά τύχει τοῦ σκοποῦ γιά τόν ὁποῖο γράφτηκαν, ἤτοι νά ἀναδείξει ὄχι πολύ γνωστές ἀλλά σημαντικές πτυχές τοῦ πλούσιου ἔργου καί τῆς κληρονομιᾶς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ὅπως εἶναι αὐτές πού ἀναφέρονται στήν ἀνθρωπιστική μόρφωση καί τήν ἀγωγή τῆς νεότητας.

Ὁ Ἐμμανουήλ Π. Περσελῆς εἶναι Ὁμότιμος Kαθηγητής Θεωρίας καί Πράξης τῆς Xριστιανικῆς Ἀγωγῆς τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας καί Θρησκειολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (ΕΚΠΑ).

Σπούδασε Θεολογία στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν (1969-1973) καί μετεκπαιδεύτηκε μέ ὑποτροφία τοῦ Ἱδρύματος Kρατικῶν Ὑποτροφιών (ΙΚΥ) στή Θρησκευτική Ἀγωγή στό Department of Religious Studies τοῦ Πανεπιστημίου Lancaster τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου, ἀπό ὅπου ἀπέκτησε τούς μεταπτυχιακούς τίτλους «Master of Arts» (M.A. in Religious Education) (1979) καί «Διδακτορικό Δίπλωμα Φιλοσοφίας» (Ph.D.) (1987).

Tά ἐρευνητικά του ἐνδιαφέροντα ἑστιάζονται: α) στό χῶρο τῆς σχολικῆς θρησκευτικῆς ἀγωγῆς (ἱστορία, θεολογία, φιλοσοφία, κοινωνιολογία τῆς παιδείας καί τῆς ἐκπαίδευσης, ἀναλυτικά προγράμματα, θεωρίες μάθησης καί μέθοδοι διδασκαλίας) καί β) στή θρησκευτική ἀνάπτυξη καί ἀγωγή τῆς παιδικῆς καί ἐφηβικῆς ἡλικίας (θρησκευτική, ψυχολογική, κοινωνική, νοητική καί συναισθηματική ἀνάπτυξη τοῦ ἀνθρώπου).

Tό ἀκαδημαϊκό ἔτος 1987-1988 δίδαξε, μετά ἀπό ἐκλογή, στό Παιδαγωγικό Tμῆμα Δημοτικῆς Ἐκπαίδευσης τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων ὡς Ειδικός Ἐπιστήμων (ἄρθρο 5 τοῦ Π.Δ. 407/1980) τό μάθημα «Διδακτική τῶν Θρησκευτικῶν».

Ἀπό τό ἀκαδημαϊκό ἔτος 2006-2007 ἕως σήμερα διδάσκει τό μάθημα «Σχολική Θρησκευτική Ἀγωγή» στό Παιδαγωγικό Τμῆμα Δημοτικῆς Ἐκπαίδευσης τοῦ ΕΚΠΑ.

Κατά τό ἐαρινό ἑξάμηνο τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους 2007-2008 διετέλεσε ὑπότροφος τοῦ Ἀμερικανικοῦ Ἱδρύματος Fulbright, ὡς προσκεκλημένος ἐρευνητής (Research Scholar) τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς (Divinity School) τοῦ Πανεπιστημίου Harvard τῶν ΗΠΑ, ὅπου καί συνεργάστηκε στό πρόγραμμα «Religion and Education in Secondary Education»

(ὑπεύθυνη Καθηγήτρια Diana Moore).
Ἔχει συμμετάσχει μέ ἀνακοινώσεις ἤ εἰσηγήσεις σέ πολλά ἐπιστημονικά θεολογικά

καί παιδαγωγικά συνέδρια τῆς ἡμεδαπῆς καί τῆς ἀλλοδαπῆς. Ἐπίσης ἐπανειλημμένως ἐκπροσώπησε τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας σέ διάφορα διεθνῆ θεολογικά συνέδρια καί διασκέψεις πού πραγματοποιήθηκαν στό ἐξωτερικό στό πλαίσιο τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν («World Council of Churches»).

Eἶναι μέλος τῶν ἐπιστημονικῶν ἑταιρειῶν «Religious Education Association (USA & Canada)», «International Seminar on Religious Education and Values (ISRV)» καί τῆς «Παιδαγωγικῆς Ἑταιρείας Ἑλλάδος».

Τό ἔτος 2010 ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κ.κ. Βαρθολομαῖος τοῦ ἀπένημε τό ὀφφίκιο τοῦ Ἄρχοντος «Διδασκάλου τοῦ Ψαλτῆρος» γιά τήν προσφορά του στά θεολογικά γράμματα καί τήν κοινωνία.