Μόνιμη επιτροπή Καρπάθου ΤΕΕ - Προτάσεις για τους δασικούς χάρτες

Μόνιμη επιτροπή Καρπάθου ΤΕΕ - Προτάσεις για τους δασικούς χάρτες

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΕΣ

Μόνιμη Επιτροπή Καρπάθου ΤΕΕ Δωδ/νήσου Κάρπαθος 8/4/21 —————————————————————————————————————–

Α. Ανάκληση της ανάρτησης των δασικών χαρτών

Β. Διόρθωση των πρόδηλων σφαλμάτων

– Τελεσίδικες αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί υπ όψιν

– Κτίσματα με οικοδομικές άδειες που χαρακτηρίζοντι δασικά

– Εκδοθείσες διαχρονικά πράξεις χαρακτηρισμών της υπηρεσίας άμεσα αναγνωρίσιμες ως τελεσίδικες να αποτυπωθούν καθαρές με βάσει τον χαρακτηρισμό τους

– Δασικά μικρά διάσπαρτα τμήματα, λωρίδες που εμφανίζονται ανάμεσα σε αγρούς, χωρίς δασική συνέχεια κι επιστημονική τεκμηρίωση

– Αγροτικοί οδοί, καθώς και τμήματα πρασίνου μεταξύ παραθαλάσσιων αγρών και θάλασσας που παρουσιάζονται δασικά

Γ. Νομοθετικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση αδικιών και υπερβολών

– Δασωμένοι αγροί (ΑΔ) οι οποίοι έχασαν τον αγροτικό τους χαρακτήρα λόγω εγκατάλειψης-μετανάστευσης, να αντιμετωπίζονται σύμφωνα και με τα υφιστάμενα αγροτικά στοιχεία εδάφους, όπως αυτά φαίνονται στους χάρτες ή προσδιορίζονται με αυτοψίες (αλόνια, παλαιά κτίσματα, ξερολιθιές-πετρότοιχοι κλπ) και να αποδίδονται ως αγροί

– Διαβάθμιση του καθεστώτος προστασίας ανάλογα με την μορφολογία και την επαναδιατύπωση για τον χαρακτηρισμό ως μη δασικό της χαμηλής βλάστησης (φρύγανα, ασπάλαθος κλπ)

– Εξαίρεση από το τεκμήριο κυριότητας του δημοσίου και στην περιοχή μας, λαμβάνοντας υπ όψινν ότι τίτλοι κυριότητας στα Δωδεκάνησα δεν υπάρχουν προ του 1948 (ένταξη της Δωδ/νησου στην Ελλάδα), και άρα κάθε κύρωση δασομένης ιδιοκτησίας θα προκαλεί απώλεια της ατομικής ιδιοκτησίας

Δ. Αναμόρφωση δασικών χαρτών και νέα ανάρτηση

————————————————————————————————————————–

Σύσταση επιτροπών ανά περιφερειακή ενότητα για τα πρόδηλα σφάλματα

Για την επίσπευση της διαδικασίας των πρόδηλων σφαλμάτων προτείνουμε την δημιουργία Επιτροπών Προτάσεων Διόρθωσης Πρόδηλων Σφαλμάτων, σε τοπικό επίπεδο, περιφερει-ακή ενότητα. Με την σύμπραξη του τοπικού Δασαρχείου, του Δήμου και του Τεχνικού Επιμελητηρίου, μπορεί να γίνει η ταυτοποίηση και ομαδοποίηση των σφαλμάτων, η συγκέ-ντρωση των αποδεικτικών στοιχείων και η αποστολή τους στην Δνση Δασών για την τελική έγκριση και διόρθωση, έξω από κάθε διαδικασία αντιρρήσεων και επιτροπών (ΕΠΕΑ). Η διαδικασία αυτή θα εκτονώσει την μαζικότητα των θεμάτων και θα βοηθήσει τις υποστε-λεχωμένες κεντρικές υπηρεσίες. (δνση Δασών Ρόδου)