«Αποκατάσταση κτιρίου Λαογραφικού Μουσείου Ολύμπου» Η ανάλυση του έργου

«Αποκατάσταση κτιρίου Λαογραφικού Μουσείου Ολύμπου» Η ανάλυση του έργου

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καρπάθου και της Εταιρείας με την επωνυμία “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Μ.Α.Ε.” και το δ.τ. “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Μ.Α.Ε.” αποτελεί η άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση κτιρίου Λαογραφικού Μουσείου Ολύμπου» (« το Έργο) για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου από το Φορέα Υλοποίησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση της Προγραμματικής Σύμβασης και του Έργου αυτής ανέρχεται στο ποσό των 207.898,47€ πλέον Φ.Π.Α. ή 257.794,10€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Εξ αυτών το ποσό των 176.713,70€ πλέον Φ.Π.Α. αφορά στη υλοποίηση εργασιών όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικότερα στη συνέχεια ενώ το υπόλοιπο ποσό των 31.184,77€ πλέον Φ.Π.Α. αφορά στην αμοιβή της Αναπτυξιακής Εταιρείας Δήμου Φυλής για διαχειριστικά έξοδα και καταβάλλεται με την υπογραφή της παρούσας. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου εκτιμάται σε 12 μήνες.

Το Τελικό Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καρπάθου και της Εταιρείας με την επωνυμία “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Μ.Α.Ε.” και το δ.τ. “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Μ.Α.Ε.”, εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Εταιρείας καθώς και έγινε ο  ορισμός 2 μελών της Εταιρείας (τακτικό και αναπληρωματικό αντίστοιχα) που θα εκπροσωπούν την Εταιρεία στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

Το προτεινόμενο έργο αναλύεται στον κάτωθι προϋπολογισμό: