Επισκευάζονται τα οχήματα του Δήμου Καρπάθου

Επισκευάζονται τα οχήματα του Δήμου Καρπάθου

Με απόφαση δημάρχου Καρπάθου εγκρίθηκε η δαπάνη για την Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή οχημάτων του Δήμου Καρπάθου και θα διατεθεί πίστωση ύψους ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ και ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ ( 7.695,44 ) Ευρώ, για την πληρωμή της δαπάνης σε βάρος του Κ.Α. 30.6671 του Προϋπολογισμού του ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, οικον. έτους 2021.