Σπάνια κάρτ-ποστάλ νεαρής Ολυμπίτισσας στη Σάμο στη συλλογή Ιωάννη Βασιλάκη!

Σπάνια κάρτ-ποστάλ νεαρής Ολυμπίτισσας στη Σάμο στη συλλογή Ιωάννη Βασιλάκη!

Ο συλλέκτης Ιωάννης Βασιλάκης, με καταγωγή από το Όθος της Καρπάθου,  μας εντυπωσιάζει με ένα νέο του απόκτημα! Πρόκειται για μια σπανιότατη κάρτ-ποστάλ! Μια φωτογραφία του Joseph Pullman, σπουδαίου Βαυαρού φωτογράφο της Α.Υ. του Ηγεμόνος της Σάμου.

Από τους πρώτους φωτογράφους που εγκαταστάθηκαν μόνιμα στη Σάμο ήταν ο βαυαρικής καταγωγής Ιωσήφ Πούλμαν (Joseph Pullmann) (1855-1941). Από την Κωνσταντινούπολη πρωτοήρθε στη Σάμο γύρω οτα 1875, φωτογράφιζε ηγεμόνες, αλλά δεν έμεινε για πολύ. Τη δεκαετία 1880-1890 συνεργάστηκε στη Σύρο με τον Γ. Μαραγιάννη. Έχει σωθεί καρτ ντε βιζίτ με λεζάντα: «Γεώργιος Μαραγιάννης – Joseph Pullmann. Φωτογράφοι της Α.Υ. του Ηγεμόνος της Σάμου. Σύρα».
Το 1888 ο τοπικός τύπος αναγράφει ότι ο Πούλμαν είχε έρθει οτο Βαθύ για ένα δεκαπενθήμερο και καλούσε όσους ήθελαν να φωτογραφηθούν. Είκοσι ημέρες αργότερα αναφέρεται ότι «Ήδη πάντες οχεδόν τους εν αξιώμασι και πλείστους των άλλων συμπολιτών ημών προοελθόντες αυτώ, λίαν επιτυχώς απετύπωσεν εν φωτογραφήμασιν, εφελκύσας ούτω διά τε την καλλιτεχνίαν και το μέτριον σχετικώς των τιμών ευχαρίστησιν, όπερ και πολλοί παρεκάλεσαν ημάς να δηλώσωμεν αυτώ και δημοσία».

Λίγα χρόνια αργότερα μένει μόνιμα οτο Βαθύ, όπου έγινε ο φωτογράφος της αστικής τάξης της πρωτεύουσας. Και ο ίδιος έγινε μέλος της τοπικής κοινωνίας, γιατί το 1902 παντρεύτηκε τη Σαμιώτισσα δεσποινίδα Μαριαννίδου.

Εκτός από το Βαθύ μετέβαινε και στο Καρλόβασι, όπως διαβάζουμε σε εφημερίδα: «Την εβδομάδα ταύτην μεταβαίνει εις Καρλοβάσια τη παρακλήσει πολλών αυτόθι οικογενειών ο γνωστός εν τη Πατρίδι μας καλλιτέχνης φωτογράφος κ. I. Πούλμαν προτιθέμενος να διατρίψη εις Καρλόβασι επί ένα περίπου μήνα. Όθεν ειδοποιούνται πάντες εκ των δήμων του τμήματος Καρλοβασίων οι θέλοντες να αποκτήσωσι φωτογραφίας καλλιτεχνικός κ τελείας υπό πάσαν άποψιν όπως επωφεληθώσι της ευκαιρίας, καθόσον είνε γνωστόν ήδη ότι ο κ. Πούλμαν είνε ο μόνος εν Σάμω καλλιτέχνης φωτογράφος του οποίου αι φωτογραφίαι δύνανται να παραβληθώσι με τας εικόνας των πρώτων και καλητέρων φωτογραφείων της Σμύρνης και Αθηνών. Ο κ. Πούλμαν κατά την εν Καρλοβασίοις διαμονήν του θα εργάζεται εντός του εργαστηρίου του αυτόθι φωτογράφου κ. Νικολ. Τζαμανίδου. Γίνεται προοέτι γνωστόν εις τους ενδιαφερομένους ότι ο κ. Πούλμαν καθ’ όλην την διαμονήν αυτού εν Νέω Καρλοβάσω θα επισκέπτηται καθ’ εβδομάδα και το ενταύθα φωτογραφείον του χάριν των κυρίων πελατών του. Ήτοι κατά παν Σάββατον θα μεταβαίνη εις Καρλόβααι και θα επανέρχηται εκείθεν ενταύθα κατά πάσαν Τετάρτην».

Είναι φυσικό ένας φωτογράφος που έχει ήδη αποκτήσει φήμη στην πρωτεύουσα να μεταβαίνει στα μεγάλα χωριά. Αλλά αποτελεί υπερβολή ο ισχυρισμός ότι ο Πούλμαν ήταν ο μόνος καλλιτέχνης φωτογράφος της Σάμου εκείνη την περίοδο ας μην λησμονούμε όμως ότι αυτό το κείμενο ήταν διαφήμιση ενσωματωμένη στις ειδήσεις.

Ηγεμονία της Σάμου ονομαζόταν το αυτόνομο κράτος υπό την επικυριαρχία της Υψηλής Πύλης (Οθωμανική Αυτοκρατορία) που δημιουργήθηκε το 1832 με απόφαση των Μεγάλων Δυνάμεων για τη διοίκηση της Σάμου μετά τη δημιουργία του Βασιλείου της Ελλάδας και την ανεξαρτητοποίηση μέρους των ελληνικών εδαφών από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το καθεστώς αυτό παρέμεινε στη Σάμο έως τον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο και την ένωση του νησιού με την Ελλάδα.

με στοιχεία από www.wikipedia.org, isamos.gr

Καρπαθιακά Νέα

4.11.2022