Ο Βασίλης Α. Υψηλάντης εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας στον Προϋπολογισμό της Βουλής

Ο Βασίλης Α. Υψηλάντης εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας στον Προϋπολογισμό της Βουλής

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου και Κοσμήτορας της Βουλής Βασίλης Α. Υψηλάντης ήταν ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, στη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό Δαπανών της Βουλής του Οικονομικού Έτους 2022 καθώς επίσης και τον Απολογισμό Δαπανών της Βουλής του Οικονομικού Έτους 2020 και του Παραρτήματος αυτού (Απολογισμός 2020 των Πεπραγμένων του Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία).

Τόνισε ότι έρχεται προς ψήφιση ενώ συνεχίζεται η πανδημία, με τη Βουλή των Ελλήνων να συνεχίζει να δραστηριοποιείται με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα, κυρίως με την παράλληλη χρήση ψηφιακών μέσων, αξιοποιώντας τις εφαρμογές της Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνίας καθώς και διοικητική υποστήριξη του Βουλευτικού Σώματος με τις βέλτιστες μεθόδους οργάνωσης και διοίκησης.

Κατά τον τρόπο αυτό τόσο η νομοθετική λειτουργία όσο και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος συνεχίζεται αδιάκοπα και εντατικά.

Έχει δε ως θεμελιώδη στόχο του την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Βουλής και την κατά το Σύνταγμα, υλοποίηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλης της νομοθετικής λειτουργίας και του ελέγχου της εκτελεστικής εξουσίας.

Η ομιλία του Βασίλη Α. Υψηλάντη στην εθνική αντιπροσωπεία είναι η ακόλουθη:

« Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Έχω την τιμή, εκ μέρους της ΝΔ, να εισηγούμαι τον Προϋπολογισμό Δαπανών της Βουλής του Οικονομικού Έτους 2022 καθώς επίσης και τον Απολογισμό Δαπανών της Βουλής του Οικονομικού Έτους 2020 και του Παραρτήματος αυτού (Απολογισμός 2020 των Πεπραγμένων του Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία) όπως προβλέπεται από τις διαδικασίες του άρθρου 123 του Κανονισμού της Βουλής.

Μετά μάλιστα από μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση που έγινε στην αρμόδια Επιτροπή, κατά την οποία μπορεί να διατυπώθηκαν γενικότερες παρατηρήσεις, αλλά στην ουσία υπήρξε ένας γόνιμος διάλογος με όλα τα κόμματα και με κοινό γνώμονα τη συνεχή ποιοτικότερη βελτίωση των εργασιών της Βουλής, της εξωστρέφειας και του κοινωνικού πρόσημου που πρέπει να εκπέμπει στην Ελληνική κοινωνία το Εθνικό μας Κοινοβούλιο και βεβαίως η παρουσία και η λειτουργία του Έλληνα Βουλευτή. Μια προσπάθεια που τα χρόνια της κρίσης, παρά την οριζόντια περικοπή των εξόδων λειτουργίας της Βουλής σε ποσοστό που άγγιξε το 60% των δαπανών και που συνεχίζει να ισχύει, με τις απολύτως πλέον αναγκαίες μόνον αυξήσεις, υπονομεύθηκε, από δυνάμεις της αντίδρασης και του εμφύλιου μίσους, κλονίζοντας τη Δημοκρατία και τον Κοινοβουλευτισμό αλλά και τη θέση του Έλληνα Βουλευτή. Στη Δημοκρατία όμως δεν υπάρχουν αδιέξοδα και σήμερα με μεγαλύτερη ωρίμανση και αισιοδοξία, αντιμετωπίζουμε την εθνική μας και δημοκρατική μας προοπτική.

Ο Προϋπολογισμό για το έτος 2022, έρχεται προς ψήφιση ενώ συνεχίζεται η πανδημία, με τη Βουλή των Ελλήνων να συνεχίζει να δραστηριοποιείται με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα, κυρίως με την παράλληλη χρήση ψηφιακών μέσων, αξιοποιώντας τις εφαρμογές της Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνίας καθώς και διοικητική υποστήριξη του Βουλευτικού Σώματος με τις βέλτιστες μεθόδους οργάνωσης και διοίκησης.

Κατά τον τρόπο αυτό τόσο η νομοθετική λειτουργία όσο και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος συνεχίζεται αδιάκοπα και εντατικά.

Έχει ως θεμελιώδη στόχο του την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Βουλής και την κατά το Σύνταγμα, υλοποίηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλης της νομοθετικής λειτουργίας και του ελέγχου της εκτελεστικής εξουσίας.

Βασικό κριτήριο απ’ ότι διαπιστώνουμε για την κατάρτιση των οικονομικών μεγεθών είναι, ακριβώς, η ενίσχυση του ρόλου αυτού μέσα στην εξελικτική πορεία της Βουλής, αλλά και ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας των διοικητικών– οικονομικών διαδικασιών, η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων οικονομικής παρακολούθησης, η εισαγωγή σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων, η αποδοτικότερη λειτουργία του ανθρώπινου δυναμικού και η ορθολογιστική κατανομή και αξιοποίηση των πόρων, των υποδομών της Βουλής, αλλαγή για ενίσχυση των δράσεων εξωστρέφειας διαφάνειας και λογοδοσίας της Βουλής προς την κοινωνία.

Ο Προϋπολογισμός του 2022 ανέρχεται στο ποσό των 144 εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (144.200.000 Ευρώ) και είναι σύμφωνος με τα όρια του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής, αυξημένος κατά 1.700.000 ευρώ σε σχέση με εκείνον του ’21, έχοντας ένα ποσοστό αύξησης περίπου 1,19%. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην φυσιολογική μισθολογική ωρίμανση του προσωπικού της Βουλής και κυρίως στην αύξηση του κόστους του τακτικού ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης από τους ορκωτούς λογιστές, λόγω της διεύρυνσης του πλήθους των ελεγχόμενων προσώπων.

Ο υπό ψήφιση προϋπολογισμός περιλαμβάνει πιστώσεις για τις βουλευτικές αποζημιώσεις, τις αποδοχές του προσωπικού, τις προμήθειες και τα αναγκαία υλικά λειτουργίας των υπηρεσιών, τη συντήρηση και επισκευή των κτιρίων της, όπως επίσης και πιστώσεις προβολής του έργου της Βουλής και για τη συμβολή της στην προώθηση εθνικών, κοινωνικών και πολιτιστικών σκοπών.

Πρώτον, στην κατηγορία «21», «παροχές σε εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων των τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης», πιστώσεις για τις μικτές αποδοχές των τακτικών υπαλλήλων της Βουλής, ορισμένου χρόνου και για εργοδοτικές εισφορές τα προσυπολογιζόμενα ποσά για το οικονομικό έτος 2022, ανέρχονται στο ποσό των 111 εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα ενός χιλιάδων ευρώ (111.381.000 Ευρώ). Τα ποσά που δαπανήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2020 στην κατηγορία ανήλθαν στο ποσόν των 108.534.100 ευρώ.

Στην κατηγορία «22», «κοινωνικές παροχές που αφορούν αποζημιώσεις, συνταξιοδοτήσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και διάφορα βοηθήματα σε φυσικά πρόσωπα», είναι οικονομικές ενισχύσεις εν είδει υιοθεσίας. Για το οικονομικό έτος 2021, ανέρχονται στο ποσό των επτακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων ευρώ (763.000 Ευρώ). Τα ποσά που δαπανήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2020 στην κατηγορία ανήλθαν στο ποσόν των 774.000 ευρώ.

Στην τρίτη κατηγορία, «23», «Μεταβιβάσεις», είναι οι τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις πρώτον και δεύτερον, φορέων εξωτερικού σε ΟΤΑ και λοιπά νομικά πρόσωπα, εισφορές και συμβατικές υποχρεώσεις μας, της Βουλής, σε διεθνείς οργανισμούς. Είναι οι επιχορηγήσεις επενδύσεων εξωτερικού σε ΟΤΑ και λοιπά νομικά πρόσωπα και είναι και οι «λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις», καταβολή αποζημιώσεων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και καταγγελιών συμβάσεων για το οικονομικό έτος ’22. Ανέρχονται στο προσυπολογιζόμενο ποσό των τριών εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (3.769.000 Ευρώ). Τα ποσά που δαπανήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2020 στην κατηγορία ανήλθαν στο ποσόν των 9.822.400 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προϋπολογισμού έγινε αύξηση των αρχικών πιστώσεων κατά 6.785.400 ευρώ με σκοπό την κάλυψη του κόστους κατασκευής 50 Μονάδων Εντατικής Θεραπείας στο Γ.Ν Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «ΣΩΤΗΡΙΑ», στο πλαίσιο της συμμετοχής του Κοινοβουλίου στην αντιμετώπιση της επιδημιολογικής κρίσης του κορωνοϊού.

Η τέταρτη κατηγορία, είναι η κατηγορία 24 για αγορές αγαθών και υπηρεσιών για το οικονομικό έτος 2022, ανέρχονται στο ποσό των 25.041.000 ευρώ. Τα ποσά που δαπανήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2020 στην κατηγορία ανήλθαν στο ποσόν των 18.512.100 ευρώ.

Στον απολογισμό δαπανών της Βουλής οικονομικού έτους 2020 εμπεριέχεται και η μείζων κατηγορία 26 που αφορά τόκους οι οποίοι δεν είχαν προϋπολογιστεί, αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους και δαπανήθηκε συνολικό ποσό 10.500 ευρώ.

Πέμπτο, στην κατηγορία 29 περιλαμβάνονται οι πιστώσεις από κατανομή. Είναι το Ειδικό Αποθεματικό της Βουλής για το έτος 2021. Είναι στις 100.000 ευρώ. Κατά το οικονομικό έτος 2020 στην κατηγορία δεν υπήρξαν δαπάνες και η αρχική πίστωση επεστράφη στο Γ.Λ.Κ.

Έκτο, αφορά στην κατηγορία 31, πάγια περιουσιακά στοιχεία. Είναι οι πιστώσεις για έξοδα λοιπών υποδομών, μηχανημάτων, λογισμικών, προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας. Για το οικονομικό έτος 2022 η πρόβλεψη ανέρχεται στα 3.092.000 ευρώ. Τα ποσά που δαπανήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2020 στην κατηγορία ανήλθαν στο ποσόν του 1.719.400 ευρώ.

Έβδομο, αφορά την κατηγορία 33 πιστώσεων για την αγορά έργων τέχνης που ανέρχονται στο ποσόν των πενήντα τεσσάρων χιλιάδων (54.000) ευρώ. Κατά το οικονομικό έτος 2020 στην κατηγορία δεν υπήρξαν δαπάνες και η αρχική πίστωση επεστράφη στο Γ.Λ.Κ.

 

Από πλευράς διοικητικής ταξινόμησης της Βουλής των Ελλήνων για το οικονομικό έτος 2022, στο φορέα του Γραφείου του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Βουλής το προσυπολογιζόμενο ποσό είναι 5.184.000 ευρώ, στη Γενική Γραμματεία της Βουλής 56.026.000 ευρώ και στις λοιπές αυτοτελείς υπηρεσίες, μονάδες και γραφεία, 82.990.000 ευρώ.

Ειδική διακριτή αναφορά γίνεται στον Προϋπολογισμό δαπανών δύο ανεξάρτητων μονάδων του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή συνολικού ποσού 450.000 ευρώ και της Ειδικής Υπηρεσίας-Επιτροπής Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης οικονομικού έτους 2022 και συγκεκριμένα για έξοδα, λογιστικές, ελεγκτικές, μηχανογραφική υπηρεσίες, που ανέρχεται σε 3.127.000 ευρώ.

Οι προβλεπόμενες θέσεις υπαλλήλων, για να έχουμε και μια εικόνα των υπαλλήλων που υπηρετούν στη Βουλή, κατά την περίοδο 21-22, είναι συνολικά 2.071 θέσεις, εκ των οποίων 797 μόνιμοι, 1089 ιδιωτικού δικαίου και 185 μετακλητοί. Στις 31/05/21, είναι μια ημερομηνία που σύμφωνα με την μεθοδολογία κατάρτισης Προϋπολογισμού αναφέρεται ως βάση της εκτιμώμενης μισθολογικής δαπάνης, η κατάσταση του προσωπικού την ημερομηνία αυτή, έχουνε ως υπηρετούντες μόνιμους υπαλλήλους 665 έναντι 664 την 30/5/20, 772 έναντι 762 ιδιωτικού δικαίου και 142 έναντι 134.

Συμπερασματικά για τον απολογισμό δαπανών της Βουλής του οικονομικού έτους 2020, οι αρχικές πιστώσεις ήταν 139.550.000 ευρώ και μετά την εκτέλεση αιτιολογημένων αποφάσεων του κ. Προέδρου της Βουλής, που αναφέρονται στο υποβληθέν πόρισμα και τις αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών, διαμορφώθηκε σε 139.490.100,00 ευρώ. Από το ποσό αυτό επεστράφησαν 117.600 ευρώ στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και το ύψος των πιστώσεων που χορηγήθηκαν τελικά ήταν 139.372.500 ευρώ. Επιπλέον, επεστράφησαν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και ένα ποσότης τάξεως των 5.560,87 ευρώ, που τελικά είχε παραμείνει αδιάθετο.

Πρέπει να επισημάνουμε ότι υλοποιούνται μια σειρά πρωτοβουλιών και έργων, που δεν επιβαρύνουν τον Προϋπολογισμό της Βουλής αλλά χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και το Πράσινο Ταμείο, όπως η αποκατάσταση και ανάδειξη του κτηρίου της Βουλής που είναι κηρυγμένο Μνημείο, την ενεργειακή αναβάθμισή του, αντικατάσταση φωτισμού, συστήματα κλιματισμού, αξιοποίηση του κτηρίου της οδού Φιλελλήνων 23, αποκατάσταση και επαναστέγασης της αρχικής λειτουργίας του ιστορικού και διατηρητέου νεότερου μνημείου του συγκροτήματος της Μπενακείου Βιβλιοθήκης, master plan αξιοποίησης και χρηματοδότησης του έργου από το ΕΣΠΑ 2021-2027 του κτιριακού συγκροτήματος του πρώην Δημόσιου Καπνεργοστασίου, ψηφιοποίησης τεκμηρίων της Βιβλιοθήκης της ΒτΕ, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διδυμοποίησης με την Εθνοσυνέλευση της Δημοκρατίας της Αρμενίας.

Ως διακριτό παράρτημα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Οργανισμού του Ιδρύματος, έρχεται προς έγκριση ο Προϋπολογισμός του έτους 2021 του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, καθώς και ο απολογισμού του 2020.

Σχετικά με τον απολογισμό 2020, το σύνολο των εσόδων από 1.1.2020 έως 31.12.2020 ήταν 3.232.801,47 ευρώ. Αναλυτικότερα: Η επιχορήγηση της Βουλής των Ελλήνων ανήλθε στο ποσό του 1 εκατομμυρίου €, η επιχορήγηση της Βουλής των Ελλήνων για δαπάνες δράσεων για τον εορτασμό των 200 ετών από την ελληνική επανάσταση 2 εκατομμύρια €, τόκοι από προθεσμιακές καταθέσεις 209.905,09 ευρώ και πωλήσεις βιβλίων πρέπει 22.896,38 ευρώ.

Το σύνολο των εξόδων του έτους 2020 ήταν 1.190.110,84 ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 24,79% του ποσού των 4.800.000 ευρώ που είχε προϋπολογισθεί και εγκριθεί από το Δ.Σ του Ιδρύματος του Δεκεμβρίου του 2019 και αναμορφωθεί τον Νοέμβριο του 2020. Το σύνολο ου διαθέσιμου αποθεματικού στις 31.12.2020 ανήλθε στο ποσό των 20.612.256,26 ευρώ.

Σχετικά με τον προϋπολογισμό 2022, το σύνολο των διαθεσίμων κατά την 30.09.2021 ήταν 19.037.136,75 ευρώ. Το σύνολο των εσόδων του έτους 2022 υπολογίζεται σε 240.000 ευρώ. Το Ίδρυμα επιχορηγήθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων συνολικά με ποσό 4 εκ. Ευρώ, το Ίδρυμα δαπάνησε 750.000 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό των 3.250.000 ευρώ θεωρείται επιχορήγηση της Βουλής προς το Ίδρυμα για τα έτη 2022 και 2023. Το σύνολο των εξόδων του έτους 2022 υπολογίζεται σε 3.245.000 ευρώ, το οποίο είναι μειωμένο κατά 35,87% του προϋπολογισμού εξόδων του 2021 που ήταν 5.060.000 ευρώ. Τα προσυπολογιζόμενα έσοδα του 2022 είναι χαμηλότερα κατά 3.005.000 ευρώ σε σχέση με τα προσυπολογιζόμενα έξοδα του 2022, συνεπώς θα υπάρξει ανάλωση κεφαλαίου προκειμένου να εκτελεστεί ο προϋπολογισμός του 2022.

 

Σε εκτέλεση του ετήσιου προγράμματος ελέγχων του 2020 που εκπονήθηκε από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, υποβλήθηκε έκθεση κατασταλτικού ελέγχου δαπανών και υποχρεώσεων του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων οικονομικού έτους , που αποτυπώνει τα αποτελέσματα του ελέγχου επί των δαπανών. Σχετικά, δηλαδή, με την ορθή εξόφληση όλων των ενταλμάτων και υποχρεώσεων του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων, η οποία αφορά στην περίοδο από 01/01/20 – 31/12/20 και των εσωτερικών δικλείδων ασφαλείας.

Ο έλεγχος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι εκχώρησαν νομίμως και κανονικώς οι πληρωμές των εντελλόμενων δαπανών.

Η διαδικασία κατάρτισης και υλοποίησης του προϋπολογισμού είναι σύμφωνη με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. Η καταγραφή όλων των πραγματοποιημένο συναλλαγών, δαπανών και όλων των υποχρεώσεων γίνεται στις αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις της ελεγχόμενης χρήσης. Χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

Κλείνοντας ευχαριστώ θερμά, εκ μέρους της Κ.Ο της Ν.Δ, για την εξαιρετική δουλειά του γραφείου προϋπολογισμού της Βουλής, όλους τους συνεργάτες και συναδέλφους οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα εργάζονται συστηματικά και κοπιαστικά προκειμένου με τρόπο αναλυτικό και με εξειδικευμένους πίνακες στους οποίους μπορεί να ανατρέξει οποιοσδήποτε, που υπηρετούν ακριβώς την αρχή της διαφάνειας, την εξειδίκευση και του τελευταίου ευρώ που δαπανάται εδώ στη Βουλή. Με βάση λοιπόν όλα αυτά και με τις ευχαριστίες μου, εισηγούμαι την υπερψήφιση του προϋπολογισμού δαπανών της Βουλής του οικονομικού έτους 2021 και τον απολογισμό δαπανών της Βουλής για το οικονομικό έτος 2020, με τα σχετικά Παραρτήματα του Ιδρύματος της Βουλής .

Σας ευχαριστώ πολύ.»