Αυτοδιοικητικές εκλογές: Πώς θα γίνει η μετάδοση των αποτελεσμάτων (εγκύκλιος)

Αυτοδιοικητικές εκλογές: Πώς θα γίνει η μετάδοση των αποτελεσμάτων (εγκύκλιος)

Επείγουσα Εγκύκλιο για τη συγκέντρωση και τη μετάδοση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών της 8ης και 15ης Οκτωβρίου εκδόθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών και στάλθηκε στις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας.

Στην Εγκύκλιο επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα εξής:

ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ – ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η εξαγωγή των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας σε όλους τους δήμους της χώρας, από τις εφορευτικές επιτροπές, ενεργείται κατά τα ακόλουθα:

Οι εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων που η αρίθμησή τους λήγει σε 0, 2, 4, 6 και 8 μεταδίδουν πρώτα τα αποτελέσματα των περιφερειακών εκλογών.
Ακολουθεί η μετάδοση των αποτελεσμάτων των δημοτικών εκλογών.

Επομένως, σε όλα τα ανωτέρω εκλογικά τμήματα ανοίγεται πρώτα η κάλπη που περιέχει τα ψηφοδέλτια των περιφερειακών εκλογών, ενώ οι κάλπες με τα ψηφοδέλτια των δημοτικών εκλογών παραμένουν σφραγισμένες, με ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαλογής, καταμέτρησης και καταχώρισης των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας στα έντυπα μετάδοσης αποτελεσμάτων και στη συσκευή ασφαλούς μετάδοσης αποτελεσμάτων (SRT) υπέρ συνδυασμών για τις περιφερειακές εκλογές. Αφού ολοκληρωθεί η μετάδοση του αποτελέσματος από τη συσκευή ασφαλούς μετάδοσης αποτελεσμάτων (SRT), η διαδικασία επαναλαμβάνεται, χωρίς καμία ενδιάμεση παύση, για τις δημοτικές εκλογές.

Οι εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων που η αρίθμησή τους λήγει σε 1, 3, 5, 7 και 9 μεταδίδουν πρώτα τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών. Ακολουθεί η μετάδοση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών.

Επομένως, σε όλα τα ανωτέρω εκλογικά τμήματα ανοίγεται πρώτα η κάλπη που περιέχει τα ψηφοδέλτια των δημοτικών εκλογών, ενώ οι κάλπες με τα ψηφοδέλτια των περιφερειακών εκλογών παραμένουν σφραγισμένες, με ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαλογής, καταμέτρησης και καταχώρισης των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας στα έντυπα μετάδοσης αποτελεσμάτων και στη συσκευή ασφαλούς μετάδοσης αποτελεσμάτων (SRT) υπέρ συνδυασμών για τις δημοτικές εκλογές. Αφού ολοκληρωθεί η μετάδοση του αποτελέσματος από τη συσκευή ασφαλούς μετάδοσης αποτελεσμάτων (SRT), η διαδικασία επαναλαμβάνεται, χωρίς καμία ενδιάμεση παύση, για τις περιφερειακές εκλογές.

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Τα πληροφοριακά δεδομένα (αποτελέσματα ψηφοφορίας) των προτυπωμένων εντύπων αποτελεσμάτων υπέρ συνδυασμών, αμέσως μόλις περιέλθουν στην Περιφερειακή Ενότητα της έδρας του νομού, καταχωρίζονται από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο στο κλειστό και αφιερωμένο πληροφοριακό υποσύστημα μετάδοσης εκλογικών αποτελεσμάτων «ΙΡΙΔΑ 2.0», σε ειδική προς τούτο φόρμα. Κατά την καταχώριση των δεδομένων πραγματοποιούνται αυτοματοποιημένοι έλεγχοι πληρότητας και ορθότητας της καταχωριζόμενης πληροφορίας (έλεγχοι για καταχώριση ψήφων υπέρ συνδυασμών που δεν κατέρχονται στην εκλογική περιφέρεια, έλεγχοι αθροισμάτων – ψηφίσαντες, άκυρα και λευκά, άθροισμα συνδυασμών).

Εάν κατά την καταχώριση προκύπτουν σφάλματα τα οποία εντοπίζονται κατά τον αυτόματο έλεγχο, τότε το σύστημα δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση της εγγραφής, παρά μόνο εφόσον αυτά διορθωθούν από τον χρήστη. Με την ολοκλήρωση της καταχώρισης, το εκλογικό αποτέλεσμα αποστέλλεται στο υπουργείο Εσωτερικών, όπου παραλαμβάνεται μέσω του κλειστού και αφιερωμένου πληροφοριακού συστήματος «ΙΡΙΔΑ 2.0» από αρμόδιο, για την παραλαβή εκλογικών αποτελεσμάτων από το συγκεκριμένο εκλογικό τμήμα, υπάλληλο, ο οποίος αφού πραγματοποιήσει τους προβλεπόμενους ελέγχους, εκτυπώνει τη φόρμα αποτελεσμάτων και την προωθεί στον Ανάδοχο για τις δικές του ενέργειες.

Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ περιφέρειας και υπουργείου πραγματοποιείται μόνο στις εξής περιπτώσεις:
α) Για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η αποστολή αποτελέσματος μέσω Υποσυστήματος Μετάδοσης Εκλογικών Αποτελεσμάτων.
Ενέργεια: Ο υπάλληλος της περιφέρειας επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον αντίστοιχο αρμόδιο υπάλληλο στο υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει το γεγονός και λαμβάνει σχετικές οδηγίες.

β) Ο υπάλληλος του υπουργείου διαπιστώνει σφάλμα στο αποτέλεσμα, το οποίο δεν έχει διαπιστωθεί από τους ελέγχους στην περιφέρεια.
Ενέργεια: Ο υπάλληλος του υπουργείου ενημερώνει τον αντίστοιχο αρμόδιο υπάλληλο στην περιφέρεια για το λάθος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί εντοπισμός και διόρθωση του λάθους και να αποσταλεί εκ νέου στο υπουργείο.

γ) Το σύστημα διαπιστώνει σφάλματα κατά τη διαδικασία καταχώρισης των αποτελεσμάτων από τον εξουσιοδοτημένο χρήστη της περιφερειακής Ενότητας, που δεν είναι δυνατό να εντοπιστούν ή/και να διορθωθούν.

Ενέργεια: Ο υπάλληλος της περιφέρειας επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον αντίστοιχο αρμόδιο υπάλληλο στο υπουργείο Εσωτερικών και τον ενημερώνει για την αδυναμία εντοπισμού και διόρθωσης του αποτελέσματος, ώστε σε περίπτωση που δεν υφίσταται άλλη εκκρεμότητα μετάδοσης αποτελέσματος να αποδεσμεύεται ο υπάλληλος του υπουργείου.

Οι αριθμοί κλήσης των τηλεφωνικών συνδέσεων του υπουργείου Εσωτερικών καθώς και τα εκλογικά τμήματα, τα αποτελέσματα των οποίων θα μεταδίδονται από κάθε Περιφερειακή Ενότητα, θα σας γνωστοποιηθούν με νεότερο έγγραφο του Υπουργείου.

ΕΙΔΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Συνεργεία υπαλλήλων σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της έδρας του νομού
Για την ταχύτερη συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των Αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης και της 15ης Οκτωβρίου 2023, σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της έδρας του νομού πρέπει να υπάρχουν τα παρακάτω συνεργεία υπαλλήλων:

α) Συνεργείο τεχνικής υποστήριξης υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών
Για την ταχύτερη και ασφαλέστερη συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων, πρέπει σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της έδρας του νομού να υπάρχει – εκτός των άλλων – υποχρεωτικά Συνεργείο τεχνικής υποστήριξης υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Το συνεργείο είναι υπεύθυνο για την τεχνική υποστήριξη των υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η άμεση αποκατάσταση οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος προκύψει, ώστε να µην εμποδιστεί η ομαλή ροή της µετάδοσης των εκλογικών αποτελεσμάτων. Στο συνεργείο συμμετέχουν υποχρεωτικά και τα ορισμένα µέλη του Δικτύου Διαχείρισης Περιστατικών Ασφάλειας του Εθνικού Εκλογικού Δικτύου της κάθε Περιφερειακής Ενότητας.

β) Συνεργείο λήψης και μετάδοσης αποτελεσμάτων
Το συνεργείο αναλαμβάνει τη λήψη των αποτελεσμάτων και την καταχώριση των δεδομένων του εντύπου του εκλογικού αποτελέσματος σε ειδική φόρμα του Υποσυστήματος Μετάδοσης Εκλογικών Αποτελεσμάτων, και εν συνεχεία την αποστολή στο υπουργείο Εσωτερικών.

Στην περίπτωση που τα στοιχεία του αποτελέσματος περιέχουν λάθη και απαιτείται να γίνει παραβολή με το πρακτικό Νο2, οι υπάλληλοι του συνεργείου ελέγχου και διόρθωσης αναλαμβάνουν τον έλεγχο και τη διόρθωσή τους.

γ) Συνεργείο ελέγχου, διόρθωσης και διακίνησης
Οι υπάλληλοι του συνεργείου ελέγχου, διόρθωσης και διακίνησης είναι εφοδιασμένοι με κατάλογο των εκλογικών τμημάτων που έχει αναλάβει κάθε συνεργείο μετάδοσης. Στην περίπτωση που τα στοιχεία ενός αποτελέσματος περιέχουν λάθη και απαιτείται να γίνει παραβολή με το πρακτικό Νο2, οι υπάλληλοι του συνεργείου αναλαμβάνουν τον έλεγχο και τη διόρθωσή τους και την διακίνησή τους στο συνεργείο λήψης και μετάδοσης αποτελεσμάτων.

δ) Συνεργείο παραλαβής και ταξινόμησης πρακτικών Νο 2
Το συνεργείο παραλαμβάνει και ταξινομεί το πρακτικό Νο 2 που περιέχεται στα βιβλία πράξεων εφορευτικής επιτροπής, συνεργάζεται δε στενά με το συνεργείο διακίνησης.
Τα παραπάνω συνεργεία β, γ, και δ μπορεί να συγχωνεύονται κατά την κρίση αρμοδίου οργάνου της Περιφέρειας.

2. Υπάλληλοι Ο.Τ.Α. υπεύθυνοι για τη μεταφορά των αποτελεσμάτων
Κάθε δήμαρχος θα ορίσει υπαλλήλους του δήμου (διαπιστευμένοι αγγελιοφόροι), οι οποίοι την ημέρα των εκλογών θα τεθούν στη διάθεση των δικαστικών αντιπροσώπων, ως υπεύθυνοι για τη μεταφορά των αποτελεσμάτων συγκεκριμένου εκλογικού τμήματος στον οικείο δήμο/Δημοτική Ενότητα. Οι ίδιοι υπάλληλοι είναι υπεύθυνοι και για τη μεταφορά στον οικείο δήμο του Πρακτικού Νο 2.

Επισημαίνεται ότι οι ορισθέντες υπάλληλοι των Δήμων (διαπιστευμένοι αγγελιαφόροι) οφείλουν να μεταφέρουν, χωρίς καμία καθυστέρηση και με το ταχύτερο δυνατό μέσο, τα αποτελέσματα στο Δήμο/Δημοτική Ενότητα.

Μετά τον ορισμό των αγγελιοφόρων, που θα γίνει με τη συνεργασία Περιφερειακών Ενοτήτων και Δήμων, πρέπει οι Δήμαρχοι να γνωστοποιήσουν τα ονόματα και το εκλογικό τμήμα στο οποίο διατίθεται ο καθένας υπάλληλος τους, στις Περιφερειακές Ενότητες. Ακολούθως, οι Περιφερειακές Ενότητες θα γνωστοποιήσουν στους δικαστικούς αντιπροσώπους με ειδικό έγγραφο, που θα σταλεί μαζί με το εκλογικό υλικό σε κάθε εκλογικό τμήμα, τα στοιχεία των υπαλλήλων αυτών.

Όπου υπάρχει αδυναμία κάλυψης με υπαλλήλους των Δήμων, πρέπει να γίνει επικοινωνία της δημοτικής αρχής με την αρμόδια αστυνομική αρχή, ώστε να καλυφθούν όλα τα εκλογικά τμήματα του νομού.

3. Λειτουργία καταστημάτων δήμων
Σε κάθε δήμο θα υπάρχει υπάλληλος, ο οποίος θα αναλάβει χρέη συντονιστή των υπαλλήλων για τη μεταφορά των αποτελεσμάτων και χρέη επαφής με την Περιφερειακή Ενότητα της έδρας του νομού.

Τα καταστήματα των δήμων θα παραμείνουν ανοιχτά έως και την ολοκλήρωση της μετάδοσης των αποτελεσμάτων από όλα τα εκλογικά τμήματα της περιοχής τους.

Για τον καλύτερο συντονισμό και έλεγχο της ροής των αποτελεσμάτων, πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε σε κάθε κτίριο που στεγάζει εκλογικά τμήματα να υπάρχει τηλέφωνο, με το οποίο να είναι δυνατή η επικοινωνία του Δήμου και της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του νομού με τους δικαστικούς αντιπροσώπους, μετά το κλείσιμο της κάλπης.

Για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας, πρέπει να ορισθεί υπάλληλος που θα απαντά στο συγκεκριμένο τηλέφωνο, κατά τις παραπάνω ώρες, δηλαδή από το κλείσιμο της κάλπης έως την ολοκλήρωση της μετάδοσης των αποτελεσμάτων από όλα τα εκλογικά τμήματα του κτηρίου.

21.9.2023

Καρπαθιακά Νέα